Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Beboerklagenævnet er en uvildig myndighed, som ikke yder rådgivning til den ene eller anden part. Nævnets sekretariat vejleder alene om hvilke type sager, du kan indbringe for nævnet samt det praktiske i forbindelse med sagsgangen. Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisation, udlejerorganisation eller retshjælpen.

Hvad kan Beboerklagenævnet træffe afgørelse om?

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • ​Tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
 • Råderet
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger
 • Overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)

Beboerklagernævnet træffer ikke afgørelse om:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende. De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, kan i stedet indbringes for Boligretten.

Hvordan klager jeg?

Når du vil klage, skal det ske skriftligt (på dansk), og du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge følgende:

 • Lejekontrakt
 • Relevant korrespondance i sagen 
 • Eventuelt fuldmagt (fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten, eller hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden)
 • Dit telefonnummer 
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr

Send din klage Beboerklagenævnet (kontaktoplysninger nederst) og indbetal gebyret samtidig.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Hvad koster det at klage?

Det koster 167 kr. for at få behandlet din klage.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Beboerklagenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. 

Husk på indbetalingen at skrive ”Beboerklagenævn”, dit navn og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.

Først når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til udtalelse hos modparten.

Hvem sidder i Beboerklagenævnet?

Nævnet består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Nævnets medlemmer for perioden 2022-2025 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Lejerrepræsentant Lone Andersen
Suppleant Morten Dohrmann

Udlejerrepræsentant Anita Fogh Madsen
Suppleant Toke Arndal

Image
Boligkompleks

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg