Vandboring til vandværk, markvanding eller industri

Hvis du vil indvinde grundvand til fx markvanding eller drikkevand, skal du først have en tilladelse fra kommunen.

Grundvand indvindes til flere formål, men sker mest til drikkevand, markvanding og industri.

Der skal efter vandforsyningsloven foreligge en indvindingstilladelse til at indvinde grundvand.

Hvis du ønsker at vande flere eller færre arealer, end du har tilladelse til, eller ved ejerskifte, skal du meddele det til kommunen, som herefter kan give dig en ændret tilladelse eller et tillæg til den oprindelige tilladelse.

Må jeg vande mine marker eller golfbaner?

Måden du indvinder grundvand til markvanding på, skal være så skånsom som muligt, så påvirkningen af vandløb og vandstanden i vådområderne ikke forringer dyre- og plantelivet i vandmiljøet. 

Hvor kriterierne er opfyldt, giver kommunen normalt tilladelse til at indvinde grundvand svarende til 1.000 m3 pr. ha pr. år på marker.

Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til at vande Greens og Teesteder. Her tildeles normalt 2.000 m³ pr. ha. pr. år.

Læs mere om reglerne for markboring i brøndborebekendtgørelsen

Må jeg lave en erstatningsboring eller en ny boring?

Hvis du vil lave en erstatningsboring, fordi den oprindelige boring ikke længere giver vand nok eller er brudt sammen, må den ikke ligge længere væk end fem meter fra den oprindelige boring.

Hvis du ønsker at etablere en erstatningsboring, skal du kontakte Vand og Natur, inden du påbegynder borearbejdet. Etablering, udbedring eller ændring af brønd eller boring må kun ske, når du har en tilladelse.

Ansøg om ny boring eller fornyet tilladelse til indvinding af grundvand øverst på siden.

Samtidig med at du får udført en erstatningsboring, skal den eksisterende boring sløjfes. 

Må jeg indvinde overfladevand?

Overfladevand er vand fra vandløb og søer. Det er ikke tilladt at indvinde overflade- og grundvand uden tilladelse.

Skal jeg registrere den mængde af grundvand, som jeg oppumper?

Alle vandforsyninger med undtagelse af enkeltindvindere skal registrere den samlede årlige oppumpede mængde grundvand. Selv hvis du ikke har pumpet vand op, skal denne oplysning også indberettes.

Hvert år i december udsender Sønderborg Kommune et digitalt indberetningsskema til vandforsyningerne, hvor vandmængderne skal angives. Skemaet udfyldes og sendes retur til kommunen, afdeling Vand og Natur senest 1. februar hvert år. Kommunen indberetter herefter disse data til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Image
Vand

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00