Markstakke, møddingspladser og gyllebeholdere

Her finder du information om opbevaring af gødning samt oplag i markstak for erhvervsmæssige dyrehold.

Møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvor må jeg etablere et husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag?

Følgende afstandskrav gælder ved etablering, udvidelse eller ændring:

  • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
  • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
  • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m²
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel
Hvordan må jeg opbevare fast gødning?

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.

Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Hvordan må jeg opbevare flydende husdyrgødning?

Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med overdækning i form af flydelag, teltoverdækning eller lignende. Der skal føres logbog minimum én gang hver måned for beholdere med flydende husdyrgødning. 
Dette kan dog undlades, hvis der er etableret fast overdækning i form af fx teltdug.

Hvad må jeg lægge i markstak?

Kompost må opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30% for hvert delparti. For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.

Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer, dog mindst 30 meter fra skel.

Markstakke skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser.
Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Der skal føres logbog over markstakkens placering og oplagringsperiode.

Markstakken skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Er der kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft?

Ja. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal have beholderkontrol hvert 5. eller hvert 10. år afhængig af, hvor tæt beholderen ligger på søer og åbne vandløb.
Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl.

Skal jeg have en alarm på min gyllebeholder?

Ja. Hvis gyllebeholderen ligger inden for 100 m fra en sø på mere end 100 m² eller et åbent vandløb, skal den have installeret en gyllealarm. Se mere på vores kort. Dette gælder kun hvis din gyllebeholder er større end 100 m³.

Hvad skal en alarm på en gyllebeholder kunne?

Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Det anbefales desuden, at der anvendes et alarmsystem, som kan registrere stigning i gylleoverfladen, når der pumpes til beholderen.

Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt over kravene til gyllebeholdere:

Beliggenhed Barriere Alarm Terrænændring
I risikoområde* < 100 meter fra åbne søer og vandløb Ja Ja Nej
I risikoområde* > 100 meter fra åbne søer og vandløb Nej Ja Ja
Udenfor risikoområde* < 100 meter fra åbne vandløb og søer Nej Ja Nej
Riskoområde* = område, hvor terrænet skråner mere end en gennemsnitlig hældning på seks grader fra beholder mod åbne vandløb eller sø på over 100 m2

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00