Whistleblowerordning for Sønderborg Kommunes borgere

Whistleblowerordningen giver borgere mulighed for anonymt at indberette overtrædelser på en række specifikke områder.

Sønderborg Kommune ønsker en åben og gennemsigtig kultur i vores organisation, hvor borgere kan indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder. 

Sønderborg kommune har valgt at oprette en whistleblowerordning, hvor borgere kan indberette ulovlige forhold eller alvorlige fejl eller forsømmelser begået af ansatte eller leverandører.

Hvad er formålet med whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen anvendes, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kanaler; dog kun hvis der er tale om ulovligheder eller alvorlige fejl og forsømmelser. Du kan indberette, hvis du har viden eller mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Sønderborg Kommunes organisation. Dvs. hvis der er tale om en kommunal misligholdelse af alvorlig karakter.  

Hvad kan du indberette om? 

Whistleblowerordningen behandler kun forhold om ulovligheder eller alvorlige fejl og forsømmelser begået af ansatte i Sønderborg Kommunes organisation eller leverandører, der udfører arbejde for Sønderborg Kommune.

Det kan være hvis oplysningerne vedrører:

  • Overtrædelser af EU-retten, fx offentligt udbud, finansielle ydelser, miljøbeskyttelse, informationssystemers sikkerhed, konkurrence og statsstøtteregler.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, som fx lov om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt visse dele af sektorlovgivningen.
  • Grove eller gentagede overtrædelser af interne retningslinjer om fx tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse o.l.
  • Grove eller gentagende overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, kravet om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet samt ved bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter.
  • Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, som fx oplysninger om strafbare forhold, overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse. Det vil som udgangspunkt være tale om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse.
Hvad kan whistleblowerordningen ikke bruges til?

Du kan Ikke klage over naboer, borgere eller virksomheder. Her skal du i stedet tage kontakt til den relevante kommunale myndighed. 

Du kan heller ikke klage over en afgørelse. Her skal du indbringe sagen for den respektive klageinstans.

Er indberetninger anonyme? 

Indberetninger kan både ske anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformationer. Det bestemmer du selv. Hvis du vil være anonym så skal du huske at afkrydse feltet i Whistleblowerportalen. 

Hvorledes får du tilbagemelding på din indberetning?

Whistleblower enheden vil kvittere for modtagelse af din indberetning senest efter 7 dage og vil give feedback på din indberetning så vidt muligt 3 måneder fra at du har modtaget din kvittering for modtagelse.

Image
Skriver på computer

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg