Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvad det indebærer, hvis du fx har hest, høns, ko, hund, fjerkræ, får eller geder.
Har jeg et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold?

Dyrehold opdeles i ikke-erhvervsmæssigt (hobbybrug) og erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, der er på ejendommen.

Hobbybrug

Et hobbydyrehold er et dyrehold, som maksimalt består af enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 mdr.)
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.)
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam (op til 12 mdr.) eller
 • 10 geder med kid (op til 12 mdr.).

Derudover må du have et privat hundehold på maksimalt 4 hunde med hvalpe op til 18 uger og 30 høns.

Hvis du har en blanding af de ovennævnte dyretyper eller andre dyr, så kontakt Landbrugsteamet på +45 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Inden du etablerer dit dyrehold skal du anmelde det til kommunen. Du anmelder via selvbetjeningslinket på siden.

Derudover anbefaler vi, at du:

 • tager hensyn til dine naboer og til miljøet
 • taler med dine naboer, inden du etablerer et dyrehold
 • sørger for, at dine dyr er hegnet inde.

Kontakt kommunen via kontaktboksen nederst på siden, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indrette dit dyrehold.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Overstiger dit dyrehold ovenstående, defineres det som et erhvervsmæssigt dyrehold. Dermed er det omfattet af miljøreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal anmeldes til kommunen. Du anmelder via selvbetjeningslinket på siden.

Kommunen fører tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i dyreenhedsbegrebet (DE), vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i DE. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i m2, vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i m2.

Læs mere om erhvervsmæssigt husdyrhold.

Må jeg have dyr i byzone eller sommerhusområde?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Du må gerne have:

 • Op til 30 stk. høns (alle hønsefugle)
 • Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hønsehold i byzone reguleres efter "Sønderborg Kommunes forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone".

Hvis dit hobbydyrehold giver anledning til væsentlige gener eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om, at du skal foretage afhjælpende foranstaltninger.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved stalde?

I stalde til dyrehold skal der være et afløb til opsamlingsbeholder eller det, man kalder en pumpesump. Afløb til kloaksystemer/overfladevandssystemer skal afproppes.

Hvordan skal jeg opbevare foder?
 • For at undgå problemer med lugt, er det vigtigt, at du holder dine folde og stalde rene og ryddelige.
 • For at undgå rotter, skal du undgå foderspild. 
 • Foderet skal opbevares i lukkede beholdere så skadedyr ikke kan komme til det. 
Hvordan skal jeg opbevare gødning?

Som udgangspunkt skal du:

 • opbevare husdyrgødningen på en møddingsplads med tæt bund – fx støbt beton. Du kan også lægge gødningen fra et hobbydyrehold i markstak.
 • overveje hvor du lægger markstakken i forhold til vandløb, dræn og naboer.
 • placere markstakken så den ikke ligger det samme sted før efter 5 år.
 • undgå at placere markstakken i lavninger, da regnvand tit samler sig i lavninger og vil trække saft ud af møddingen.
 • overdække markstakken, så der ikke opstår fluegener for de omkringboende.

Ovenstående forhold vil i alle tilfælde skulle vurderes konkret i det enkelte tilfælde af kommunens landbrugssagsbehandler. Kontakt kommunen hvis du har spørgsmål.

Må jeg begrave mit døde kæledyr?

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.

Kan jeg få dispensation?

Du kan søge om dispensation her.

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00