Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvad det indebærer, hvis du fx har hest, høns, ko, hund, fjerkræ, får eller geder.
Gode råd Inden du etablerer et dyrehold

Vi anbefaler, at du tager en snak med dine nærmeste naboer, hvis du overvejer at få et dyrehold. Vi oplever, at de fleste nabokonflikter over et dyrehold, opstår fordi naboerne ikke har været informeret om etableringen eller der ikke har været forventningsafstemt forinden.

Derfor er det en god idé at:

 • Tale med dine naboer
  Fortæl dem om dine planer – hvor stort og hvor mange
 • Tag hensyn til dine naboer
  Involvér dem i dine planer. Tag fx en snak om placering af bure, hønsegårde mm.
 • Sørg for, at dyrene holdes på egen matrikel – hegn ind
Har jeg et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold?

Dyrehold opdeles i ikke-erhvervsmæssigt (hobbybrug) og erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, der er på ejendommen.

Hobbybrug

Et hobbydyrehold er et dyrehold, som maksimalt består af enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 mdr.)
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 mdr.)
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam (op til 12 mdr.) eller
 • 10 geder med kid (op til 12 mdr.)
 • 4 hunde med hvalpe (op til 18 uger)
 • 30 høns

Hvis du har en blanding af de ovennævnte dyretyper eller andre dyr, så kontakt Landbrugsteamet på +45 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Inden du etablerer dit dyrehold skal du anmelde det til kommunen. Du anmelder via selvbetjeningslinket ovenfor.


Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indrette dit dyrehold. Kontaktinformation på Erhverv & Affald står nederst på denne side.

Erhvervsmæssigt dyrehold


Hvis dit dyrehold overstiger grænserne for antallet af dyr for et hobbydyrehold, har du et erhvervsmæssigt dyrehold. Indenfor erhvervsmæssige dyrehold findes der to typer – godkendelsespligtige og ikke-godkendelsespligtige. Her taler vi kun om ikke-godkendelsespligtige erhvervsmæssige dyrehold.

Alle erhvervsmæssige dyrehold skal anmeldes til kommunen, samt overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Du anmelder på selvbetjeningslinket ovenfor.

Kommunen fører tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet.
 

Læs mere om erhvervsmæssigt husdyrhold.

Må jeg have dyr i byzone eller sommerhusområde?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Du må gerne have:

 • Op til 30 stk. høns (alle hønsefugle)
 • Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hønsehold i byzone reguleres efter "Sønderborg Kommunes forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone".

Hvis dit hobbydyrehold giver anledning til væsentlige gener eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om, at du skal foretage afhjælpende foranstaltninger.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved stalde?

I stalde med hobbydyrehold er der ikke krav om afløb i stalden. Afløb i stalden til kloaksystem og overfladevandsystem skal afproppes.

Hvordan skal jeg opbevare foder?
 • For at undgå problemer med lugt, er det vigtigt, at du holder dine folde og stalde rene og ryddelige.
 • For at undgå rotter, skal du undgå foderspild. 
 • Foderet skal opbevares i lukkede beholdere så skadedyr ikke kan komme til det. 
Hvordan skal jeg opbevare gødning?

Som udgangspunkt skal du:

 • Opbevare husdyrgødningen på en møddingsplads med tæt bund – fx støbt beton. 
 • Lukket container hvor der er fast bund der hvor man fylder i containere. Den faste bund skal holdes ren så der ikke er risiko for forurening.
 • Du kan også lægge komposteret gødningen fra et hobbydyrehold i markstak.
  -  overveje hvor du lægger markstakken i forhold til vandløb, dræn og naboer.
  - placere markstakken så den ikke ligger det samme sted før efter 5 år.
  - undgå at placere markstakken i lavninger, da regnvand tit samler sig i lavninger og vil trække saft ud    af møddingen.
  - overdække markstakken, så der ikke opstår fluegener for de omkringboende.

Ovenstående forhold vil i alle tilfælde skulle vurderes konkret i det enkelte tilfælde af kommunens landbrugssagsbehandler. Kontakt kommunen hvis du har spørgsmål.

Må jeg begrave mit døde kæledyr?

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.

Kan jeg få dispensation?

Du kan søge om dispensation her.

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00