Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.

Børn og Ungeudvalget er et kommunalt udvalg, som ifølge Serviceloven kan træffe beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.

Udvalget er uafhængigt af Byrådet og består af en byretsdommer fra retskredsen, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen samt to personer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. 

I sager, der kræver kvalificeret flertal, er udvalget beslutningsdygtigt, når der er mindst fire medlemmer til stede. I sager, der ikke kræver kvalificeret flertal, skal dommeren, én af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige samt ét af de udpegede byrådsmedlemmer være til stede. Afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Derefter kan de bringes for byretten.

Medlemmer fra Byrådet

Niels Ole Bennedsen

Socialdemokratiet