Sønderborg-ordningen

Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge om tilskud via Sønderborg-ordningen. 

Hvilke krav er der til os som forening, før vi kan bruge Sønderborg-ordningen?
  • Foreningen skal være en godkendt folkeoplysende forening
  • Foreningen skal forud være godkendt som tilskudsberettiget
Hvilke tilskud gives der gennem Sønderborg-ordningen?

Tilskud gives i relation til foreningens udgifter til alle aktive medlemmer, som betaler kontingent

Foreningstilskud

Der gives foreningstilskud på 2.000 kr. pr. forening til foreninger med minimum et aktivt medlem under 25 år og et samlet medlemstal på 40 eller lavere. 

 

Medlemstilskud

Der gives et tilskud på 163 kr. pr. aktivitetsmedlem under 25 år. Medlemstilskuddet kan ikke overstige det beløb, aktivitetsmedlemmet har betalt i kontingent det foregående kalenderår.

Et aktivitetsmedlem er et medlem der betaler særskilt kontingent til en aktivitet/idrætsgren. Hvert medlem tæller en gang for hvor forskellig idrætsgren, fx håndbold, fodbold og gymnastik.

Deltager et medlem på flere forskellige hold inden for samme idrætsgren, tælles det med en gang, og det tæller også en gang hvis medlemmet går til samme idrætsgren både indendørs og udendørs. 

Ledere og bestyrelsesmedlemmer under 25 år kan kun medregnes, hvis de er aktivt udøvende i aktiviteten/idrætsgrenen. 

 

Kursustilskud

Der ydes tilskud til foreningernes kurser i Danmark og Sydslesvig for alle foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Kurset skal være relevant for foreningens aktiviteter. Tilskud fra anden side til kursusudgifter skal fratrækkes. Specifikation med oplysning om den enkelte kursists udgifter pr. kursus vedlægges. 

Tilskudsberettiget er kursusudgifter med et maksimum på 5.000 kr. pr. kursus pr. kursist. Kursustilskud udgør 100 pct. af den tilskudsberettigede kursusudgift. 

Kursusudgifter dækker samlet set over:

  • Kursusafgift
  • Overnatning
  • Transport - billigste transport forudsættes.

 

Materialetilskud

Der må medregnes foreningens afholdte udgifter til indkøb og vedligeholdelse af nødvendige materialer for at foreningen kan udøve aktiviteten i overensstemmelse med dens formål. Tilskudsberettiget er materialeudgifter med et maksimum på 6.000 kr. pr. enhed. Tilskud fra anden side til indkøb og vedligeholdelse af materialer skal fratrækkes enhedsprisen. 

Ved nødvendige materialer forstås foreningsejede materialer, der nødvendigvis må forefindes, for at foreningen kan udøve aktiviteten i overensstemmelse med den formål. 

Materialetilskudspuljen fordeles forholdsmæssigt og i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år. 

Der ydes IKKE tilskud til køb og vedligeholdelse af fx computere, hardware og software, printer, skærme, printerpatroner, program for afvikling af stævner/turneringer, flag, forplejning, videokameraer og tidtagerudstyr, kontorhold og administrationsudgifter, annoncering, klubblade, beklædning, sportstasker, medaljer, pokaler, duelighedsbeviser, rosetter, drikkeflasker, indkøb til lægetaske, isposer eller harpiks, vask af tøj, konsulentydelser, dommerhonorarer, skoning af foreningsejede heste samt dyrlæge-regninger.

Der gives IKKE tilskud til materialer der videresælges til foreningens medlemmer m.fl. Fx. indkøb af fjerbolde, der sælges videre til foreningens medlemmer. 

 

Hvordan ansøger vi om Sønderborg-ordningen?

Jeres ansøgning skal indeholde:

  • Det samlede antal aktivitetsmedlemmer samt antallet af aktivitetsmedlemmer under 25 år fordelt på de enkelte aktivitetsarter/sportsgrene. Opgørelsestidspunktet er 31/12 det foregående år – antal aktivitetsmedlemmer der har betalt kontingent i foregående regnskabsår opgøres.
  • Foreningens samlede kontingentindtægter fra aktivitetsmedlemmerne.
  • Bilag, et revideret og af bestyrelsen underskrevet regnskab samt referat fra generalforsamlingen.

 Ansøgningsfristen er 1. april hvert år, og hvis ansøgningen imødekommes, udbetales beløbet inden udgangen af juni.

Image
Piger spiller fodbold

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg