Uenighed om hæk, hegn m.m.

Er du og din nabo uenige om hæk, hegn eller anden beplantning mellem jeres grunde, så kan I kontakte Hegnsynet for at få hjælp til af afgøre sagen.

Er du og din nabo uenige om hæk, hegn eller anden beplantning mellem jeres grunde, så kan I kontakte Hegnsynet for at få hjælp til af afgøre sagen.

Hvordan klager jeg?

Klag via linket øverst på siden.

Det er vigtigt, at du skriver konkret, hvad du ønsker, Hegnsynet skal træffe afgørelse om:

Fx: Jeg ønsker, at Hegnsynet fastsætter højden til 1,80 m - skriv ikke: Jeg ønsker, at Hegnsynet skal se på hegnets højde.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse om alle fakta i sagen, og at Hegnsynet neutralt tager stilling til sagen ud fra de oplysninger, du og din nabo kommer med.

Hvilke regler er der for hegn?

Hegn skal stå under 1,75 m fra skellinjen. 

Læs reglerne om forskellige hegnsyntyper eller læs Hegnsloven.

Hvad kan Hegnsynet ikke træffe afgørelse om?

Hegnsynet kan ikke træffe afgørelser vedrørende:

  • ​hegn, der står i en afstand af mere end 1,75 meter fra skel​
  • enkeltstående træer
  • skellets beliggenhed

Hegnsynet kan ej heller give vejledende udtalelser i konkrete sager. Sådanne sager kan du i stedet tage op ved domstolene eller afklare med en landinspektør.

Hvordan behandler Hegnsynet min sag?

Når Hegnsynet modtager din anmodning om hegnsyn, vil klagen blive sendt i høring ved din nabo, og I vil blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde med Hegnsynet.

På besigtigelses- og forhandlingsmødet skal I fremlægge jeres synspunkter og påstande mundtligt for Hegnsynet.

Hegnsynet vil forsøge at mægle forlig mellem jer. Kan forlig ikke opnås, træffer Hegnsynet afgørelse i sagen jf. hegnsloven.

Hegnsynets afgørelse kan ankes til domstolen og et forlig er en bindende aftale med dig og din nabo og har karakter af et retsforlig.

Såfremt kendelsen eller forliget ikke overholdes kan Hegnsynet, efter anmodning fra den forurettede part, bestemme, at det manglende arbejde udføres af formanden (tvangsfuldbyrdelse jf. hegnslovens § 44).

Hvad koster et hegnsyn?

Et hegnsyn koster 2.100 kr. Beløbet betales først, når sagen har været behandlet, og der er truffet en afgørelse. Beløbet betales som regel af den person, der taber sagen. Hegnsynet kan dog træffe afgørelse om en anden fordeling mellem dig og din nabo.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en hegnsynssag, før der har været afholdt besigtigelses- og forhandlingsmøde er gebyret 700 kr.

Ved evt. tvangsfuldbyrdelse af arbejde iht. hegnslovens § 44 er gebyret 1.200 kr. 

Priserne reguleres hvert år den 1. januar.

Har du ikke mulighed for at betale for et hegnsyn, kan du søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at betale vederlaget

Image
Dreng cykler i boligkvarter

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg