Privat pasningsordning og private institutioner

Læs mere om tilskud til privat pasningsordning og se et kort over private institutioner og private pasningsordninger.

Du kan, som forælder i Sønderborg Kommune, vælge at få et økonomisk tilskud til betaling af en godkendt privat pasningsordning, som alternativ til de pasningstyper, kommunen tilbyder for børn mellem 0 og 2,8 år.

Tilskuddet kan søges, hvis:

 • Du og barnet bor i Sønderborg Kommune
 • Barnet er fyldt 26 uger (Tilskuddet kan søges, indtil barnet fylder 3 år.)
 • Barnet har ret til et kommunalt pasningstilbud
 • Forældrene laver en kontrakt med den godkendte private pasningsordning/den private passer, som vedhæftes ansøgningen
 • Sagsbehandlingstiden på bevilling af tilskud kan være op til 4 uger.
Hvor meget kan jeg få i tilskud, når jeg vælger en privat pasningsordning?

Du kan få følgende i tilskud, når du vælger en privat pasningsordning:

Fuldtidsplads (33-48 timer) 6.457 kr./md.
Deltidsplads (op til 32 timer) 4.262 kr./md.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn.

Hvad er forskellen mellem en privat pasningsordning og de kommunale dagtilbud?

I nedenstående skema har vi listet nogle af forskellene mellem en privat pasningsordning og en kommunal dagpleje/vuggestue:

  Privat pasningsordning Kommunalt dagtilbud
Indmeldelse Forældrene skal selv kontakte den private pasningsordning. Forældre kan booke plads i dagtilbud via Den Digitale Pladsanvisning.
Udmeldelse Den private passer fastsætter selv antal måneder for udmeldelsesvarsel. Der vil være udmeldelse til den 1. eller den 16. i en måned plus 1 måned.
Betaling Der er 12 måneders forældrebetaling med 12 måneders tilskud. Der er 11 måneders forældrebetaling (juli måned er betalingsfri).
Økonomisk fripladstilskud Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud Der kan ydes økonomisk fripladstilskud, såfremt man er berettiget.
Socialpædagogisk fripladstilskud Der kan ikke søges socialpædagogisk fripladstilskud. Der kan bevilliges socialpædagogisk fripladstilskud, såfremt man vurderes berettiget.
Ferie Det er individuelt, hvor mange ferieuger den private passer afholder. Der etableres feriepasning i det kommunale dagtilbud, enten i form af gæsteplacering i gæstehuse for dagplejebørn og/eller gæsteplaceringer i sammenpasningsordninger ved længerevarende ferieperioder.
Alternativ pasning Den private pasningsordning har ikke pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende. De private pasningsordninger har mulighed for at få godkendt en vikar. Der skal tilbydes pasning alle hverdage, også ved sygdom og ved lukkedage.
Forældreindflydelse Der er ikke regler om, at forældrene skal sikres indflydelse ift. den private pasningsordnings arbejde med børnene. Forældrene sikres indflydelse på dagtilbuddets arbejde med børnene typisk gennem forældreråd og forældrebestyrelse.
Mad/madordning Der tilbydes mad i den private pasningsordning.

Der tilbydes mad i den kommunale dagpleje.

I vuggestuer stemmer forældregruppen i den enkelte institution om madordning hvert andet år.

Personalets uddannelse Der stilles ikke krav til den private passers uddannelse. En evt. erhvervsuddannelse er selvvalgt. Dagtilbudspersonale i den kommunale dagpleje har som udgangspunkt en Pædagogisk Assistentuddannelse.
Læreplaner og læringsmiljøer Der stilles ikke krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Børnenes læring skal dog fremmes gennem trygge læringsmiljøer. Der stilles krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan med pædagogiske mål for læringsmiljøet og børnenes læring.
Hvilke regler gælder, hvis jeg vælger en privat pasningsordning?

Generelt skal du være opmærksom på følgende, hvis du vælger en privat pasningsordning:

 • Der ydes søskenderabat efter gældende regler, hvis du har mere end et barn i kommunalt dagtilbud eller kommunal pasning.
 • Der ydes ikke økonomisk- eller socialpædagogisk friplads.
 • Der ydes ikke tilskud, hvis du holder barsel på barnet. Der kan dog bevilliges tilskud én måned, før barsel ophører, så der er mulighed for at indkøre barnet hos den private pasningsordning.
 • Den private pasningsordning skal være godkendt, inden Sønderborg Kommune kan bevillige tilskud til privat pasning.
 • Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned.
 • Tilskuddet skal søges ca. 1½ måned før opstart for at garantere, at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt. Tilskuddet søges via Den Digitale Pladsanvisning.
 • Der opkræves betaling månedsvis i 12 mdr. om året.
 • Hvis barnet overgår fra kommunal til privat pasning, skal barnet meldes ud af det kommunale tilbud senest en måned før til den 1. eller den 15. Du skal også være opmærksom på den private pasningsordnings egne regler jævnfør kontrakten, og at der kun ydes tilskud et sted.
 • Tilskuddet stopper, når barnet begynder i et andet pasningstilbud, og pasningsaftalen ophører eller kontrakten opsiges.
 • Ændringer vedrørende startdato, stopdato, pris og antal timer, mv. skal indberettes skriftligt til Pladsanvisningen (se kontaktoplysninger nederst på siden).
 • Når du afmelder den private pasning, skal du også gå ind på Den Digitale Pladsanvisning og ”udmelde/afmelde” tilskuddet.
Hvordan får jeg godkendt en privat pasningsordning?

Private passere i den private pasningsordning og evt. vikarer skal godkendes af Sønderborg Kommune. En vikar er til midlertidig pasning fx ved tandlæge/læge besøg, eller hvis børnepasseren skal til møde vedr. et af børnene i pasningsordningen.

Hvis en godkendelse ikke har været i brug i 1 år annulleres den, og der skal ansøges på ny.

Uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunen, som betingelse for at forældrene kan få tilskud til den private pasning, godkende aftalen/kontrakten mellem forældrene og den private pasningsordning. Kommunen har lavet en standardkontrakt som det anbefales at bruge i samarbejdet med den private pasningsordning. Standardkontrakten sikrer, at Pladsanvisningen får alle de oplysninger, vi har brug for, for at kunne udbetale korrekt og rettidigt tilskud.

Ved godkendelsen skal kommunen både godkende de personlige forudsætninger hos den private pasningsordning og sikre, at de fysiske rammer, hvor pasningen skal foregå, er forsvarlige efter samme kriterier som i de tilsvarende kommunale tilbud. Fx skal der i udgangspunktet tales dansk mellem den private passer og børnene i den private pasningsordning, læringsmiljøet skal fremme børnenes læring og også stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud.

Der skal indhentes straffe- og børneattest på ansøger, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 15 år. Rekvireringen af attesterne sørger Pladsanvisningen for.

I forbindelse med godkendelsen orienteres den private pasningsordning om bl.a. sikkerhed og ansvar. Der er skærpet underretningspligt i forhold til de børn, der passes.

Godkendelsen gives skriftligt og indeholder nærmere forudsætninger, som f.eks. antal børn og hvilke rum, der er godkendt.

Den private pasningsordning kan højst godkendes til at passe 5 børn. Varetages pasningen af flere personer, kan der gives tilladelse til at passe op til 10 børn.

Der må max være 5 børn pr. børnepasser inkl. egne børn, børnebørn eller andre børn under 5 år.

Ønsker du din private pasningsordning kommer på Sønderborg Kommunes hjemmeside, kan du sende oplysninger med navn, adresse, telefonnr., og email til pladsanvisningen@sonderborg.dk 
Har du en hjemmeside som du ønsker der linkes til, skal du medsende det link også.
 

Er der tilsyn med private pasningsordninger?

Der foretages 6 tilsyn om året i den private pasningsordning (private pasningsordninger med 2 børnepassere og op til 10 børn har 7 tilsyn), som både kan være anmeldte og uanmeldte. Tilsynet skal sikre, at de forhold, den private pasningsordning er godkendt under, overholdes. Der bliver lavet en tilsynsrapport, som Sønderborg Kommune anbefaler den private pasningsordning at have hængende synligt der, hvor forældrene færdes hver dag.

Ca. hvert 2. år bliver der udført en KIDS vurdering i alle private pasningsordninger og daginstitutioner i Sønderborg Kommune, hvor der bliver vurderet på den private pasningsordnings fysiske rammer, relationer samt leg og aktivitet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil oprette en privat daginstitution?

Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn.

Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, der er formuleret i "Godkendelseskriterier for private daginstitutioner" (se 'Læs mere' boksen).

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg