Børn og unge med handicap

Læs om hjælp og støtte til børn og unge med handicap samt deres familier såsom familievejledning, økonomisk støtte til merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste.

Har du et barn eller en ung med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap) og/eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har Sønderborg Kommune en række støttemuligheder, som du kan ansøge om. Herefter tages der stilling til, om du kan modtage støtten. Såfremt du er omfattet, vurderes omfanget af den støtte, du kan modtage.

For at være i målgruppen for støtte, skal dit barn eller ung have en diagnose på ansøgningstidspunktet og have fået konstateret en funktionsnedsættelse svarende til ovenstående.

Kan vi få familievejledning?

Hvis I har et barn/ung under 18 år, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, tilbyder Sønderborg Kommune familievejledning med en pædagogisk konsulent, hvis I er vurderet til at modtage støtte. Konsulenten har tavshedspligt.

Når I er omfattet, kan I få en tidlig og uforpligtende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder I har i Sønderborg Kommune i forhold til jeres barns handicap/funktionsnedsættelse.

Den pædagogiske konsulent kan også vejlede om, hvordan de kan komme i kontakt med andre familier med børn/unge med nedsat funktionsevne.


Den pædagogiske konsulents rolle er rent vejledende. Tilbuddet om vejledning skal som udgangspunkt foregå inden for de første tre måneder, efter kommunen har fået besked om barnets/den unges funktionsnedsættelse.

Der tilbydes som udgangspunkt et besøg hjemme hos jer for at gøre det så let som muligt for jer, men samtalen kan også finde sted på kommunen.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Kan jeg få dækket merudgifter?

Har dit barn en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap) og/eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan du som familie ansøge om at få dækket de merudgifter, der er en følge af barnets handicap eller sygdom. I kan kun få tilskud, når I er vurderet omfattet af målgruppen, jeres barn er hjemmeboende og de øvrige betingelser er opfyldt. Merudgifterne skal desuden være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter kan være medicin, ekstra vask eller andre lignende udgifter, som overstiger de udgifter, som en familie normalt har ved forsørgelsen af et barn.

Der kan også være udgifter til befordring af dit barn til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritidsaktiviteter. Udgifterne til befordring og lignende kan dog kun dækkes, hvis de ikke kan dækkes efter andre bestemmelser eller andre ordninger.

Hvis jeres barn er indlagt på hospital på grund af sit handicap eller sin lidelse, kan I ansøge om hjælp til dækning af merudgifter til overnatning og fx kost og befordringsudgifter, hvis jeres tilstedeværelse ifølge en lægelig vurdering er nødvendig.

Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 5.207 kr. (2022 – beløbet reguleres årligt). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Ansøg via selvbetjeningsboksen øverst på siden eller kontakt os for råd og vejledning.

Læs også mere om hjælpemidler og nødvendig boligindretning her.

Kan jeg søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis det som følge af dit barns handicap vurderes nødvendigt og mest hensigtsmæssigt, at en af forældrene passer barnet i hjemmet, kan du søge kommunen om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år i tilfælde, hvor følgende betingelser er opfyldt:

  • dit barn er under 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  • det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet
  • det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet
  • at du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit barn med handicap

Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det ifølge en lægelig vurdering er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre/forsørgere kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen, såfremt betingelserne er opfyldt.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din seneste bruttoindtægt. Der er et loft for den månedlige kompensation på 33.063 kr. (2022 - beløbet reguleres årligt).

Ansøg via selvbetjeningsboksen øverst på siden.

Kan mit barn få et specialtilbud i institution eller skole?

Læs mere om vores institutioner til børn med specialtilbud eller skoler til børn med særlige behov.

Hvor kan jeg se sagsbehandlingstider?

Se sagsbehandlingstider her.

Kontakt os

Børn og Unge Handicap
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag kl. 8.15 - 9.15.