logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Foreningslånepuljen

Sønderborg Kommune råder over en foreningslånepulje, som kan søges af foreninger og andre aktører på fritids- og kulturområdet.
Opdateret 18.03.2021

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan puljen ansøges og et bevilget lån afdrages over de følgende år – uden rentetilskrivning.

Det er hensigten med låneordningen at skabe muligheder for foreninger i Sønderborg Kommune for at kunne lånefinansiere initiativer de måtte ønske at tage op, men hvortil der ikke ad andre veje kan findes tilstrækkelige midler.

Ordningen er først og fremmest etableret med henblik på at støtte det foreningsliv, der er rettet mod børn og unge, men tilgodeser også aktiviteter der er rettet mod andre af kommunens borgere samt aktiviteter der vil kunne befordre kommunens udbygning og funktion som et attraktivt område at bosætte sig i.

Forudsætninger der tages med i vurderingen:

 • Foreningens sammensætning, dvs. antal medlemmer under 25 år
 • Foreningens aktivitet og målgruppe
 • Foreningens indtægtsmuligheder fra medlemmerne samt andre end foreningens egne medlemmer
 • Om en renovering/nyetablering af foreningens benyttede faciliteter vil give større aktivitetsmuligheder for kommunens borgere
 • Om aktiviteten/faciliteten kan være medvirkende til, at kommunen vil være mere attraktiv at bosætte sig i.
 • Om foreningen har vist initiativ til at skaffe flere midler udefra – f.eks. fra fonde eller gennem indtægtsgivende aktiviteter o.l.

Ordningen er baseret på, at:

 • man almindeligvis yder: et rentefrit kommunalt lån.
 • lånets størrelse vil afhænge af puljens størrelse
 • det tilstræbes at flere foreninger årligt kan få glæde af muligheden for et rentefrit lån.
 • lånet tilbagebetales almindeligvis over max. 10 år.
 • de årlige afdrag indgår i puljen til genudlån.
 • såfremt alle frigivne midler i et regnskabsår ikke anvendes overføres de til kommende budgetår.

Lån kan ydes til følgende formål:

 • Til indretning af foreningers ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indretning af kommunalt ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indkøb/reparation af materiel, som benyttes i forbindelse med foreningens aktivitet

Fremgangsmåde for opnåelse af rentefrit lån:

 • Foreningen fremsender ansøgning til Kultur og Fritid, Sønderborg Kommune.
 • Ansøgningsfristen er den 1. maj.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvad lånet tænkes anvendt til.
 • Ansøgningen skal indeholde en oversigt over den samlede udgift incl. moms.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om gældende kontingentsatser.
 • Der skal fremsendes sidst afsluttet regnskab samt budget for det kommende år.
 • Det skal fremgå hvilke initiativer foreningen har udvist for at skaffe midler – evt. fra fonde og indtægtsgivende virksomhed.
 • Såfremt der bevilges et rentefrit lån modtager foreningen et gælds- eller pantebrev på lånet.

Ansøgningerne forelægges for Kultur og Fritidsudvalget til afgørelse. 

Søg tilskuddet her