Integration

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, kan du deltage i et integrationsprogram.

Som flygtning eller familiesammenført, der bosætter dig i Sønderborg Kommune, tilbyder vi forskellige muligheder.

Skal jeg indgå en kontrakt med mål for min integration?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført over 18 år udarbejdes en integrationskontrakt senest en måned efter din ankomst til Sønderborg, hvor dine mål for uddannelse og arbejde fastlægges, og der udarbejdes et integrationsprogram (et individuelt forløb) med de aktiviteter, der skal hjælpe dig med nå målene. En del af programmet vil bestå af undervisning i dansk.

Integrationskontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse. Den gælder altså også efter integrationsprogrammets ophør i de tilfælde, hvor du efter max fem års ophold fortsat får meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse af Udlændingeservice.

Når du underskriver integrationskontrakten, skal du også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. I erklæringen skriver du under på, at du vil arbejde aktivt for at sikre din egen og dine herboende børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund.

Det er en betingelse for at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, at du har underskrevet erklæring om integration og aktivt medborgerskab. 

Får jeg tilbudt et individuelt forløb som flygtning eller familiesammenført?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført over 18 år får du tilbudt et individuelt integrationsprogram.

Programmet kan bestå af danskundervisning og forskellige aktiviteter, der får dig tættere på job - fx virksomhedspraktik eller job med løntilskud - inden for et år. Hvis du allerede har en uddannelse eller erhvervserfaring fra dit hjemland, skal det i videst mulig udstrækning bruges til at få dig ind på det danske arbejdsmarked.

Indholdet af dit integrationsprogram bliver fastlagt i en integrationskontrakt, som du indgår med din sagsbehandler i Integrationscentret. 

Hvis du ikke har opnået beskæftigelse eller uddannelse inden for et år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede program kan dog maks. vare fem år.

Integrationscentret indkalder dig automatisk til et møde, hvor I sammen fastlægger programmet. Er det nødvendigt, vil der være en tolk tilstede, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog.

Har jeg pligt til at deltage i et integrationsprogram?

Hvis du modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, har du pligt til at deltage aktivt i programmet. Fx ved at tage imod arbejde i virksomhedspraktik, nyttejob eller job med løntilskud. Du risikerer at miste ydelsen, hvis du ikke deltager.

Hvis du er under 25 år, kan du blive pålagt at finde og gå i gang med en uddannelse, hvis du:

  • modtager eller har søgt om kontanthjælp eller integrationsydelse 
  • ikke har en erhvervskompentecegivende uddannelse
  • ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn

Hvis du ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, har du mulighed for at deltage aktivt i programmet.

Kan jeg få tilbudt et særligt højskoleophold, hvis det forbedrer mine chancer for et job?

Hvis du er under 30 år og har gennemført et første virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik, job med løntilskud mv.) kan du få tilbudt et særligt højskoleophold, hvis kommunen vurderer, at det kan forbedre dine chancer for at få et ordinært job.

Kan jeg få tilbudt en mentor?

Integrationscentret kan hjælpe med en mentor, hvis det har afgørende betydning for, om du kan komme i job eller uddannelse.

Kan jeg få hjælp, hvis jeg fx har krigstraumer eller andre særlige problemer?

Du kan få særlig hjælp og støtte, hvis du fx har krigstraumer eller andre særlige problemer.

Kontakt os

Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag – onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 08.00 – 17.00
Fredag: 08.00 – 15.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00