Vandløb

Find information om vandløb i Sønderborg Kommune.

Vandløb kan være private eller offentlige og åbne eller rørlagte. Drænledninger er for eksempel også et vandløb.

Sønderborg Kommune har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, mens lodsejerne har pligt til at vedligeholde private vandløb. Vandløbene i Sønderborg Kommune er små og særligt sårbare over for forurening, miljøuheld, vandindvinding og spildevand.

Husk at miljøuheld altid skal anmeldes til 112.

Kort over vandløb

Se kort over vandløb her.

Hvilke forpligtelser har jeg, hvis jeg er lodsejer til et vandløb?

Hvis du er lodsejer til et vandløb, skal du især være opmærksom på:

 • Vandets frie løb må ikke hindres.
 • Du er som privat lodsejer forpligtet til at vedligeholde det efter behov, således at vandføringsevnen ikke ændres, dvs. rørlagte strækninger skal spules, rodskæres, repareres eller udskiftes efter behov og eventuelle spærringer skal fjernes (dog kun aflejret materiale). Når du renser dine dræn, skal du huske at være opmærksom på, at slam, sand og okker i drænrørene ikke må spules direkte ud i åbne vandløb.
 • Forholdene omkring de offentlige vandløb er bestemt af vandløbsregulativer. I fællesregulativet kan du se hvilke generelle forpligtigelser, du som lodsejer har og hvilke kommunen står for. Når kommunen har grødeskåret, har du f.eks. pligt til at fjerne og sprede oplagt grøde mindst 2 meter fra vandløbskanten. Læs mere i Fællesregulativet under Dokumenter. 
 • Der er 2 m bræmme i landzoner. Læs mere i pjece om bræmmer ved vandløb under Dokumenter.

Du kan henvende dig til Sønderborg Kommune (se kontaktoplysninger nederst på siden), hvis du mener, at et offentligt vandløb trænger til oprensning eller andet vedligehold.

Hvis du er ansvarlig for en mangelfuld vedligeholdelse, kan du risikere at få et erstatningsansvar for de ramte ejendomme. 

Du har også krav på, at dine naboer sikrer vandafledningen på deres ejendomme, så vandet fra din ejendom kan bortledes. Tal med din nabo om problemet. Læs mere om naboklager ifm. vandløb. Ved fortsatte problemer kan du kontakte kommunen via denne elektroniske formular.

Må jeg plante eller fjerne beplantning tæt på et vandløb?

Du må ikke plante så tæt på rørlagte vandløb eller dræn, at det medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen. 

Ved offentlige vandløb må du ikke plante træer uden Sønderborg Kommunes tilladelse. Ved åbne offentlige vandløb skal du holde en afstand på 8 m til vandløbets øverste kant. Ved rørlagte offentlige vandløb skal du holde en afstand på 4 m til rørets yderste kant.

Du skal også søge om tilladelse til at fjerne træer og buske langs åbne offentlige vandløb.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til at ændre mit vandløb?

Du må kun ændre i eller ved et vandløb med kommunens tilladelse. Du skal dog være opmærksom på, om vandløbet er særligt beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og/eller målsat i Vandområdeplanerne.

Du skal søge om tilladelse til:

 • tiltag, der kan ændre vandføringsevnen.
 • at ændre vandløbets forløb eller tværsnit.
 • at etablere broer, overkørsler og skråningssikring.
 • at krydse vandløb med rørledninger, kabler og lignende.
 • at etablere bygning, faste hegn, beplantning, under 8 meter fra øverste kant ved åbne vandløb og under 4 meter fra rørlagte vandløb.
 • at terrænændre.
 • at etablere vandingssteder.
 • at restaurere vandløbet f.eks. ved udlægning af sten og gydegrus. 
 • at fjerne træer og buske der skygger for vandløbet.

Ansøg om krydsning af vandløb. Du er selv forpligtet til at indhente fornøden tilladelse hos lodsejere, der bliver berørt af krydsningen. Hvis ledningen skal ligge i et naturbeskyttet område, skal du også søge om dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Ansøg om ændring af vands naturlige afløb. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.
 

Ansøg om medbenyttelse af rørledninger. Alle, som leder vand til et dræn eller et privat rørlagt vandløb, er ifølge vandløbslovens § 63 medbenyttere af den pågældende rørledning. Ønsker man at aflede vand til en rørledning, så skal man samtidig ansøge om at blive medbenytter.
 

Hvis du ønsker at ændre på et vandløb, skal du indsende en ansøgning om regulering af vandløb. I reguleringssagen beskriver man blandt andet, hvem der skal betale for reguleringen. Se et skema til partserklæring her.

Er mit vandløb særligt beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven?

Vandløb kan være beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det gælder for både offentlige og private vandløb. I disse vandløb må normal vedligeholdes foretages, men tilstanden ikke ændres uden dispensation. Se dem på kortet.

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00