Grundejers forpligtelser

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer fx beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje samt renholdelse af fortov.
Kan jeg søge tilskud til at sløjfe min ubenyttede vandboring eller brønd?

Som grundejer har du ansvaret for at sløjfe ubenyttede boringer og brønde på din matrikel, da de kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.

Ansøgningsperioden er den 1. september - 14. oktober 2022.

Link: Ansøg om sløjfning af boringer og brønde via Miljøstyrelsens hjemmeside

Link: Find oplysninger om din boring/brød

Skal jeg som grundejer klippe min hæk og buske?

Grundejer har selv pligt til at klippe ydersiden af sin hæk ud til offentlige områder og private fællesveje. Dette gælder både hække ud mod fortove, veje, stier, legepladser og grønne områder. Hækken skal klippes, så den ikke breder sig ud over offentlige arealer, og er til gene for færdslen. Det vil sige, at hækken skal klippes, så den er holdt inde på egen privat grund.

For buske og anden lav bevoksning gælder den samme regel som for hække.

Skal jeg som grundejer klippe mine træer?

Grundejere skal sikre, at der er en passende frihøjde under træer, der vokser ud over fortove, stier og veje.

Frihøjden over fortove skal være min. 2,3 meter, og frihøjden skal være min. 3 meter over stier.

Over kørebanen, hvor der også skal være plads til lastbiler og busser, skal der være fri passage i en højde af min 4,2 meter.

Færdselstavler, lyssignaler, gadelys og andet vejudstyr skal til enhver tid være friholdt for beplantning af hensyn til trafiksikkerheden.

Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.

Skal jeg som grundejer holde mit fortov rent?

Ligger din ejendom ud til en sti eller et fortov, har du renholdelsespligten af den del af fortovet/stien, der ligger langs din grund, også selvom du ikke har indkørsel ud til vejen. Dette gælder både for offentlige arealer og private fællesveje, når fortovet eller stien ligger nærmere ejendommen end 10 meter.

Renholdelsespligten omfatter:

  • At fjerne ukrudt på hele fortovsarealet. Hvis din ejendom grænser op til en sti, har du dog kun pligt at renholde den ud til midten af stien.
  • Fejning af asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
  • At fjerne affald og andet, der er forurenende eller til ulempe for færdslen.
  • Renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Der må ikke anvendes pesticider som indeholder glyphosat (fx Roundup) til bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Dette er fastlagt i en aftale mellem Sønderborg Kommune og Miljøministeriet om afvikling af pesticider på offentlige arealer og kommunens pesticidpolitik.

Det sammenfejede affald skal fjernes straks, og må ikke fejes ned i rendesten eller rendestensbrønde.

I vintertiden skal du også fjerne sne m.m. på dit fortov.

Må jeg ændre adgangsforholdene ved min grund?

Hvis du vil ændre eller etablere din adgang til vejen, skal du søge om tilladelse.

Hvis du ikke er grundejer, skal der vedlægges en fuldmagt fra denne. Ansøgningen skal indeholde billede eller skitse, der viser, hvor ændringen eller etableringen af adgangen ønskes med angivelse af mål. Det skal oplyses, hvad formålet er med ændringen/ny adgang, herunder oplysninger om trafiktype og mængde.

Når der gives tilladelse til en adgang, kan der være særlige vilkår omkring etableringen, udformningen, hvad adgangen må benyttes til, oversigtsforhold og lignende. Der kan også stilles vilkår om ombygning af den eksisterende vej med svingbaner, rundkørsel, signalanlæg, afstribning m.v. Alle udgifter i forbindelse med disse arbejder kan pålægges ansøgeren.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder mine forpligtelser som grundejer?

Kommunen kan kræve beplantning og træer på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Det samme gælder for renholdelse af færdselsarealet ved en grundejers ejendom, så færdslen ikke generes og belægningen ikke bliver ødelagt.

Hvis kommunens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejers bekostning.

Image
Man trimmer hæk

Kontakt os

Anlæg og Infrastruktur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Uden for åbningstiden kan du ringe til Den Fælles Vagtcentral på tlf. +45 88 72 41 10.