Varmekilder og energi

Læs mere om jordvarme, olietanke, vindmøller, solceller og varmepumpe.
Hvor kan jeg ansøge om at etablere et jordvarmeanlæg?

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse ved kommunen. Læs vores vejledning og information til ansøgning, inden du ansøger. Du kan også gå til det digitale kort, hvor du kan lave din skitse til ansøgningen.

Husk at færdigmelde dit jordvarmeanlæg.

Får du mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes. Stop eventuelt udstrømning fx ved at tømme af anlægget. Dette skal ske ved bistand af en sagkyndig på området.

Du kan forvente at have tilladelsen indenfor 4 uger.

Kan jeg etablere en varmepumpe?

Hvis du opvarmer din ejendom med olie eller el eller bor i et område uden fjernvarme eller naturgas, kan du spare energi med en varmepumpe. Du skal ikke have tilladelse til en varmepumpe, men vi anbefaler, at du allierer dig med en faguddannet installatør.

Varmepumper udnytter omgivelsernes energi til ejendommens opvarmning. Pumpen tager varme fra fx udeluften eller jorden og overfører den til radiatorer, gulvvarme eller direkte som varm luft i rummene.

De tre mest almindelige varmepumper er til jordvarme, luft-til-luft og luft-til-vand-pumper. Disse er mest velegnede til helårshuse, mens luft til luft er godt til sommerhuse eller som supplement til elvarme i helårshuse.

Du kan regne ud, hvad din besparelse ved at skifte til varmepumpe vil være med Energistyrelsens beregner.

En varmepumpe støjer lidt. Overvej derfor nøje, hvor du placerer din varmepumpe, så hverken du, din familie eller naboerne generes af støjen. Du kan finde en online støjberegner på Energistyrelsens hjemmeside, hvor der også ligger en god guide til at undgå støjproblemer.

Kan jeg sætte vindmøller op på min grund?

Sønderborg Kommune træffer afgørelser om vindmøller på land, mens Energistyrelsen står for vindkraft på havet, herunder storskalaparker og kystnære havvindmøller.

Vindmøller behandles forskelligt alt efter størrelsen på møllerne.

Små vindmøller

Små vindmøller omfatter husstandsmøller, minimøller og mikromøller. Du skal ansøge kommunen om opsætning af disse møller, og der vil i de fleste tilfælde skulle gives en landzonetilladelse.

Store vindmøller

Planlægning for store vindmøller på land sker i kommuneplanen, hvor kommunen udpeger arealer, der potentielt egner sig til opstilling af vindmøller. I den kommende kommuneplan 2023-2035 arbejdes der på at udpege ledige arealer til store vindmøller.

Læs mere om vindmøller og store solcelleanlæg her.

Kan jeg etablere en ny olietank?

Før du etablerer en ny olietank, bør du overveje om du i stedet for vil konvertere til en anden opvarmningskilde. 

Skal du have en ny olietank til fyringsgasolie, skal du anmelde denne til Sønderborg Kommune 14 dage inden, du sætter den nye olietank op. Sammen med anmeldelsen skal du indsende en tegning, som viser, hvor tanken er placeret samt en tankattest på den nye tank.

Det er kun en sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som må tilslutte olietanke og olieledninger.

Husk at holde din BBR ajour på www.bbr.dk, hvor du også kan se oplysninger om nuværende olietanke.

Skal du flytte din olietank?
Nedgravede olietanke må ikke flyttes, mens overjordiske olietanke gerne må flyttes. Det skal dog anmeldes til kommunen. En overjordisk tank må kun flyttes, hvis tanken er forsynet med det oprindelige mærkeskilt og tankattesten medfølger.

Hvordan fjerner jeg en gammel olietank?

Er din tank ikke længere i brug, skal tanken tages ud af brug og sløjfes. Dette skal du anmelde til Sønderborg Kommune senest fire uger efter sløjfning. Her tømmes tanken for restindhold og enten fjernes helt fra ejendommen eller afblændes. Husk at meddele kommunen, hvordan din ejendom fremover opvarmes, og hvis du bemærker utætheder i olietanken. 

Ved afblænding tømmes tanken for restindhold og bundsuges, påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afproppes, så der ikke kan fyldes olie på igen. Restindhold bortskaffes som farligt affald. Sønderborg Kommune anbefaler, at arbejdet udføres af et firma eller af en med erfaring på området, så det sker efter reglerne.

Du kan altid tjekke www.bbr.dk for at se, om der er registreret olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke er meldt sløjfet til kommunen. Du kan få rettet oplysningerne ved at fremskaffe dokumentation for, at tanken er fjernet eller afblændet.

Olietanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes. Er din villaolietank (under 6.000 liter) fra før 1970, skal du være opmærksom på sløjfningsterminerne for at forebygge eventuelle uheld og derved forurening. Er din olietank større end 6.000 liter eller fra efter 1970 er der kun krav om egenkontrol.

Må jeg sætte solceller eller solfangere op?

Nogle solcelle- og solfangeranlæg kræver tilladelse, andre ikke.

Du skal sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement, lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre registreringer på eller omkring ejendommen.

Solceller monteret på stativ - fritstående og på tag
Hvis du placerer dine solceller eller solfangere på stativ, kræver det altid kommunens tilladelse. Hvis placeringen ligger i land- eller byzone, kræver det en landzone- eller byggetilladelse.

Solceller på erhvervsbygninger og etageejendomme
Hvis du placerer dine solceller eller solfangere på erhvervsbygninger, landbrugsbygninger eller etageejendomme, kræver det kommunens tilladelse. 

Solceller placeret direkte på tagfladen
Solceller eller solfangere direkte på tagfladen kræver ikke byggetilladelse, med mindre det drejer sig om en erhvervsbygning eller etageejendom. Det kan være, at sagen kræver dispensation eller tilladelse fra andre regler. Derfor er det vigtigt at undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan, er bevaringsværdig eller omfattet af en arealfredning eller en beskyttelseslinje.

Du kan se, om du har brug for tilladelse eller dispensation på vores digitale kort. Klik på ”Søg”, vælg ”Find adresse” og indtast din adresse. Vælg ”i” øverst og tryk på din ejendom, hvorefter der vises en oversigt over, hvad der er gældende for din ejendom. 

Hvis et af følgende emner berører din bygning, skal du søge om tilladelse eller dispensation:

 • Fredede eller bevaringsværdige bygninger
  Hvis bygningen er fredet, kræver det en selvstændig tilladelse fra Kulturstyrelsen. Normalt vil det ikke være muligt at opsætte solceller på en fredet bygning. Du skal selv henvende dig til kulturstyrelsen, hvis du vil undersøge sagen nærmere. 

  Hvis bygningen er registreret som bevaringsværdig, skal du henvende dig til Sønderborg Kommune, fordi der skal tages særlige hensyn for ikke at ødelægge bevaringsværdien.

 • Lokalplan eller byplanvedtægt

  Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, skal du henvende dig til kommunen, da der kan være bestemmelser, der betyder, at du ikke må opsætte solceller eller solfangere.

  Hvis det er tilfældet, skal du søge om en dispensation fra lokalplanen. Ved ukomplicerede sager forsøger vi give dig svar inden for 2 uger.

 • Fredet arealer eller beskyttelseslinjer

  Arealfredninger eller beskyttelseslinjer kan forhindre opsætning af solceller eller solfangere, og det vil kræve en konkret ansøgning, før vi kan afgøre, om solceller kan tillades. Læs mere om beskyttelseslinjerne.

 • Kirkelandskab

  Det kræver tilladelse fra Haderslev Stift at opsætte solceller inden for et område, der er kirkelandskab. Send eventuelt en forespørgsel via mail til Haderslev stift. Hvis solcelleanlægget kræver en tilladelse eller dispensation fra kommunen, tilbyder vi at sende sagen til stiftet.

Hvis din ejendom ikke berøres af de viste korttemaer, har du ikke behov for en tilladelse fra kommunen. Husk dog at indberette solcelleanlægget til BBR.

Solcelle- og solfangeranlæg til industrielt brug
Når du søger om et solcelle- og solfangeranlæg til industrielt brug kræves en VVM anmeldelse.

Hvad skal jeg indsende til Sønderborg Kommune for at få tilladelse til et solcelleanlæg?

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Anlæggets størrelse i m²
 • Anlæggets effekt
 • En begrundelse for placeringen
 • Tegning over placering af anlægget samt angivelse af højde

Ved hjælp af kommunens kort kan du indtegne, hvor du vil placere solcelleanlægget. Find din adresse som beskrevet ovenfor. Tryk på blyant-ikonet i den øverste blå bjælke. Indtegn området og afslut med et dobbeltklik med musen. Du kan nu lave et print i pdf. Det gøres ved at klikke på fanebladet ’Udskriv’ over den blå bjælke. Klik på knappen ’Udpeg plotområde’ og vælg kortudsnittet, så dannes en pdf-fil, som kan sendes til kommunen på en mail eller printes ud.

Send gerne din ansøgning på en mail til byg-bolig@sonderborg.dk.

Du kan også læse Sikkerhedsstyrelsens information til solcelleejere.

Hvor finder jeg mere inspiration til energirigtige løsninger?

Ønsker du en energirigtig bolig, kan du finde mere information på Projekt Zero's hjemmeside, hvor der er fokus på energibesparelser i boligen med:

 • Tilbud om gratis energivejledning
 • ZEROmap – læs hvad andre har gjort
 • Gode råd og inspiration til energirenovering

Du kan også læse, hvordan du sparer på energien på sparenergi.dk

Kan jeg få tilskud til energirenovering?

 Læs mere om tilskud til energirenovering (Bygningspuljen) 2020-2026 her.

Image
Solceller

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00