Træning og rehabilitering

Sønderborg Kommune tilbyder træning, genoptræning og vedligeholdelsestræning hvis du fx har været indlagt på sygehuset eller har nedsat funktionsevne.

Formålet med træningen er, at du skal have mulighed for at få eller fastholde en meningsfuld hverdag - herunder din eventuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Forløbene foregår individuelt, i grupper eller som en kombination af begge.

Kan jeg komme til genoptræning, hvis jeg har været indlagt på sygehuset?

Hvis du har været i kontakt med sygehuset og har behov for genoptræning, tilbyder vi dig genoptræning i kommunens træningsenhed.

  • Sygehuslægen vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder genoptræningsplanen, udleverer den til dig og sender en kopi til Sønderborg Kommune.
  • Du bliver indkaldt til træning pr. brev eller telefon.
  • Du begynder din træning – med mindre andet er angivet i din genoptræningsplan - senest syv hverdage efter udskrivelse.
  • Genoptræningen foregår på træningsenhederne i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Træningen kan også foregå i dit eget hjem.
  • Træningen kan bestå af individuel træning, holdtræning, selvtræning eller en kombination af disse.

Du kan søge om at få almen genoptræning i andre kommuner. Kontakt Sønderborg Kommunes koordinerende terapeuter på tlf. +45 88 72 41 94.

Hvis du har behov for en specialiseret genoptræning, der kræver et tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau af hensyn til din sikkerhed, foregår genoptræningen på sygehuset. Sygehusets terapiafdeling indkalder dig til genoptræning.

Du kan søge om at få specialiseret genoptræning på andre sygehuse. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for frit valg til specialiseret genoptræning, skal du kontakte terapiafdelingen på det sygehus, som genoptræningsplanen er sendt til. Du kan også kontakte Region Syddanmarks patientvejledere på tlf. +45 76 63 14 90.

Skal jeg selv betale for transport?

Hvis du er henvist fra sygehuset med en genoptræningsplan, skal du som udgangspunkt selv sørge for at komme til og fra træningsstedet, men hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlig transport, kan du ansøge om at få bevilliget kørsel til og fra træningsstedet.

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, vurderer Træningsenheden hvilken befordring, der er mest hensigtsmæssig i din konkrete situation.

Du kan få yderligere information om befordring på tlf. +45 88 72 41 94.

Får du ikke tilkendt fri transport, kan du få dine transportudgifter refunderet, hvis:

  • Du er pensionist og transportudgifterne til og fra træningsstedet med billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 48 kr.
  • Du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og transportudgifterne til og fra træningsstedet med det billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 113 kr.
Kan jeg få træning ved sygdom og svækkelse?

Vedligeholdelsestræning er en mulighed for dig, hvis du har brug for træning for at kunne fastholde din evne til at fungere i hverdagen. Det samme gælder, hvis du har brug for genoptræning, og du ikke har været indlagt på et sygehus.

Kontakt os for at få et besøg af en af vores visitatorer, som finder ud af dit behov for vedligeholdelses- og genoptræning: 

Vedligeholdelses- og genoptræning
Tlf.: +45 88 72 45 23
Telefontid: alle hverdage kl. 8-9
E-mail: velfaerd@sonderborg.dk

Træningen foregår i Træningsenheden og opstartes inden for 10 hverdage efter bevilling.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet. Hvis du ikke har mulighed for selv at sørge for transport, kan du få bevilliget transport - dette mod en egenbetaling. Det er visitatoren, som vurderer, om du er berettiget til transport.

Kan jeg få tilbudt et rehabiliteringsforløb?

Du har ret til at få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at et sådant forløb kan hjælpe dig videre.

Hvis du får bevilget et rehabiliteringsforløb, får du besøg af en rehabiliteringsterapeut, der er ansat af den leverandør, du har valgt. Terapeuten vil i samarbejde med dig sætte mål for dit forløb samt planlægge, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål. Det kan fx være fysiske øvelser, instruktion i arbejdsstillinger, vejledning i hensigtsmæssige måder at tilrettelægge og udføre opgaverne på, oplæring i brug af hjælpemidler m.m.

Hvis du efter rehabiliteringsforløbet stadig har behov for hjælp i hverdagen, så vurderer visitatoren igen din funktionsevne og dit behov for hjælp.

Kan jeg få gratis fysioterapi, hvis jeg er svært handicappet?

Du kan få vederlagsfri behandling hos en praktiserende fysioterapeut, hvis du har et svært fysisk handicap, eller du har funktionsnedsættelse som følge af en fremskreden sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning. Kontakt egen læge.

Hvor finder jeg sagsbehandlingsfrister og kvalitetsstandarder?

Se sagsbehandlingsfrister her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Kontakt os

Sundhedscentret - Træningsenheden
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 10.00 og 13.00 - 14.00