Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig, der har virksomhed i Sønderborg-området.

Erhvervsaffald er affald fra service-, handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder. Afhængig af, hvilken branche din virksomhed hører til, er der forskellige typer erhvervsaffald. Det kan fx være maskinværkstederautoværksteder og elektronikvirksomheder.

Som virksomhed skal du sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Hvilket affald skal sorteres?

Alle virksomheder skal sortere deres affald, så affald, der kan blive genvendt eller genbrugt, ikke bliver deponeret eller brændt.

Seneste den 31. december 2022 skal alle virksomheder have systemer, som gør det muligt, at personalet kan sortere virksomhedens affald i de samme kategorier som husholdninger:

 1. Glasaffald
 2. Metalaffald
 3. Plastaffald
 4. Papiraffald
 5. Papaffald
 6. Madaffald
 7. Haveaffald
 8. Træaffald
 9. Tekstilaffald
 10. Mad- og drikkekartonaffald
 11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
 12. Genanvendeligt PVC-affald
 13. Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

Indsamlingsmateriel skal være forsynet med de nationale affaldspiktogrammer.

Hvor skal jeg aflevere genanvendeligt affald?

Virksomheder skal have aftaler med en registreret indsamler eller et modtageanlæg til håndtering af deres sorterede erhvervsaffald. Som virksomhed skal du kunne dokumentere, at dit affald er håndteret korrekt. Så gem dine fakturaer og kvitteringerne for aflevering af affald.
Virksomheder kan aflevere deres affald til alle kommunens genbrugspladser, men kun med biler under 3.500 kg. 

Betaling til genbrugspladsen sker ved nummerpladeregistrering. Afleverer du erhvervsaffald til genbrugspladsen i en bil, der er indregistreret til en privatperson, skal du anmelde erhvervsaffaldet til genbrugspladspersonalet.

Imprægneret træ til Skodsbøl Sorteringsanlæg, Nybølnorvej 26, Broager

Se åbningstider, prislister hos www.SONFOR.dk.

Virksomheder, der kun har lidt affald, kan benytte Sønderborg Kommunes madaffalds- og genbrugsordning. Tilbuddet gælder tømning af én 240 liters beholder til madaffald hver fjortende dag samt én beholder til hver sorteringstype tømt hver fjerde uge. Virksomheder kan vælge mellem: 

240 og 370 liters beholdere til enten:

 • Plast & metal
 • pap, papir & glas
 • plast
 • pap & papir
 • metal 
 • glas

660 og 770 liters beholdere til enten:

 • plast
 • pap & papir


Tilmelding til henteordningen kan ske her

Hvor skal jeg aflevere forbrændingsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet brændbart affald, der hverken kan genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes på:

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16
6400 Sønderborg

Åbningstider:
Man-tor: 9.00-15.30
Fredag: 9.00-13.00

Hvor skal jeg aflevere deponeringsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan forbrændes, genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg (herunder alt eternit), skal deponeres på:

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager

 

Åbningstider:
Man-fre: 8.00-16.00

Affaldet skal deklareres elektronisk, inden det bliver kørt til deponiet. Se hvilke affaldstyper der må afleveres på Skodsbøl Deponi (positivliste)

Fremgår dine affaldstyper ikke af positivlisten, skal du kontakte Erhverv og Affald på +45 88 72 40 83 og få en konkret anvisning.

Hvor skal jeg aflevere farligt affald?

Virksomheder kan aflevere farligt affald til Sonfor Kemi eller til en godkendt indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Sonfor-Kemi varetager Sønderborg Kommunes indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald. Sonfor Kemi har to typer affaldsordninger:

Virksomheder, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, skal tilmelde sig ordningen hos Sønderborg Forsyning eller søge om fritagelse.

Læs mere om de forskellige henteordninger på Sønderborg Forsynings hjemmeside

Virksomheder, der kun har mindre mængder farligt affald, kan med fordel aflevere det til genbrugspladsen eller tilmelde sig Sonfor-Kemis Serviceordning.

Husk at opbevare farligt affald forsvarligt og efter reglerne i kommunens forskrift - Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier.

Hvor skal jeg aflevere klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er medicinsk affald, medicinemballager og affald, der kan være inficeret, såsom affald fra husdyrbrug, dyrehospitaler og sundhedssektoren (sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, akupunktører, tatovører med flere).

Virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, skal være tilmeldt Sonfor Kemis Apotekerordning eller søge om fritagelse og benytte en godkendt indsamler af denne type affald.

Mindre mængder klinisk risikoaffald skal afleveres til apoteket minimum én gang om året. Det kan også afhentes i Sonfor-Kemis serviceordning.

Døde dyr skal afleveres til DAKA.

Hvis du er storproducent af klinisk risikoaffald, skal du kontakte Erhverv og Affald på +45 88 72 40 83 og få en konkret anvisning.

Kan jeg eksportere affald ud af landet?

Virksomheder må gerne eksporte deres affald, men eksporten skal følge Miljøstyrelsens regler. Som virksomhed er du selv ansvarlig for at registrere eksporten i affaldsdatasystemet. Det er normalt nemmest at eksportere genanvendeligt affald. Eksport af deponi eller brændbart affald er kun tilladt, hvis affaldet ikke kan brændes eller deponeres i danske anlæg.

Sønderborg Kommune er behjælpelig med at kategorisere jeres erhvervsaffald forud for en eventuel eksport. Kontakt Erhverv og Affald på +45 88 72 40 83 eller på erhverv-affald@sonderborg.dk.

Hvordan skal bygge- og anlægsaffald håndteres?

Ved nedrivning, renovering og nybyggeri skal alt affald håndteres korrekt, så affaldet ikke skader miljøet eller naboernes sundhed. Derfor er der et krav om, at forurenet mursten og beton skal miljøsaneres, så maling, lak, olie, sod og fugerester m.v. er fjernet inden nedrivning eller renovering af bygningen eller bygningsdele, fx vægge, lofter og gulve.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygherren skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivning eller renovering til Sønderborg Kommune, hvis:

 • byggearbejdet medfører over 1 ton affald
 • der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal ske igennem selvbetjeningsløsningen senest 2 uger før arbejdet går i gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygherren, byggeår og renoveringsår, en kortlægning af problematiske stoffer i de bygningsdele, som fjernes, overslag over de forventede affaldstyper og en oversigt over, hvem der skal modtage affaldet, eller om affaldet bliver brugt på egen grund.

Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald, hvor du kan læse mere om anmeldelse, bygningskortlægning, affaldsklassificering og bortskaffelse. 

Krav til bygningskortlægning

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal indeholde en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. Erfaringsmæssigt indeholder de fleste malede overflader forurenede stoffer og skal undersøges. 

I produktionshaller og værksteder skal bygherren undersøge vægge og gulve for de stoffer, fx kviksølv, mineralske olier og andre specielle stoffer, som har været brugt i de produktionsprocesser, som har været i bygningen.

I forbindelse med kortlægningen skal der tages prøver af alle de forskellige typer maling, lak, glasur, fugematerialer og oliepletter m.v. som findes i bygningen. Kortlægningen skal indeholde beskrivelser, som forklarer kommunen og entreprenører hvilke bygningsdele, som den enkelte analyse repræsenterer, sådan at der ikke kan være tvivl om, hvordan hver bygningsdel skal miljøbehandles, og hvordan affaldet herfra skal håndteres.

Sønderborg Kommune anbefaler at kortlægningsrapporten samtidig beskriver og sikrer de arbejdsmiljørelaterede forhold, som håndteringen af de problematiske stoffer i bygningsdelene giver anledning til.  

PCB, asbest og tungmetaller

Sønderborg Kommune klassificerer byggeaffald ud fra følgende grænseværdier.

På metal og træ vurderer Sønderborg Kommune, om de forurenende stoffer skal renses af, eller om affaldet kan brændes eller genanvendes.

Se også miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald.

Sønderborg Kommune klassificerer gerne bygningsaffaldet ud fra bygningskortlægningen, så bygherren kender kommunens krav til affaldshåndteringen inden nedrivningsopgaven udbydes. Kontakt Erhverv og Affald på +45 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00