Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighed

Hvis du har været udsat for ændringer i din dagligdag, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed, har du mulighed for at søge om kontanthjælp hos kommunen.

Ønsker du at søge om kontanthjælp, skal du først melde dig ledig på Jobcentret.

Du skal hurtigst muligt og senest i løbet af 2 dage efter henvendelsen i Jobcenteret sende den digitale ansøgning. Såfremt ansøgningen modtages senere end 2 dage efter første henvendelse kan det medføre, at du først er berettiget til kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget.

 

Hvem kan søge kontanthjælp?

Du kan søge kontanthjælp, hvis der sker ændringer i dine forhold, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Det kan eksempelvis være på grund af arbejdsløshed, separation, skilsmisse, dødsfald i familien, og i visse tilfælde ved graviditet eller fødsel.

Det er endvidere en betingelse:

 • at dit forsørgelsesbehov ikke kan dækkes af dagpenge eller andre indtægter
 • at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af formue
 • at såvel dine, som eventuelle ægtefælles, arbejdsmuligheder er udnyttet

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Generelt gælder det, at du skal udnytte dine arbejdsmuligheder for at få kontanthjælp.

Hvis du søger kontanthjælp på grund af ledighed, skal du være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk, og du skal deltage i aktivering.

Hvilke dokumenter skal jeg bruge for at søge kontanthjælp?

I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, du skal sende med.

Du kan fx blive bedt om at medsende dokumentation for:

 • Boligudgifter
 • Saldooplysninger på alle konti i pengeinstitutter
 • Lønsedler for de sidste 3 måneder eller dokumentation for anden indtægt fx SU
 • Evt. betalingsoversigt og kvitteringer
 • Ophør fra arbejde eller uddannelse (Opsigelse fra arbejdsgiver eller fx årsagen til at du selv har sagt op)

Du har endvidere pligt til at oplyse om ethvert forhold, der kan have betydning for hjælpens størrelse. F.eks. ændringer i forbindelse med bopæl, boligstøtte, lønindtægt, feriepenge, SU, renteindtægter, arv, formue, overskydende skat osv.

Hvis du er gift skal din ægtefælle også udfylde en del af ansøgningsskemaet. Din ansøgning er ikke færdig og vil ikke blive sendt til kommunen før din ægtefælle har udfyldt sin del af skemaet. 

Hvis du har brug for at sende eller eftersende dokumentation i forbindelse med din sag, skal det gøres via Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg har en formue?

Hvis du har indtægt eller formue, som kan dække dit økonomiske behov, kan du ikke få kontanthjælp. Derudover har ægtefæller gensidig forsørgelsespligt. Det betyder, at hvis din ægtefælle har indtægt eller formue, vil du måske ikke kunne få kontanthjælp.

Man vil dog se bort fra mindre formuer: 

 • formuegrænsen for enlige: 10.000 kr.
 • formuegrænsen for ægtepar: 20.000 kr.

Der kan desuden ses bort fra en mindre formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

Formue kan eksempelvis være kontantbeholdning, indestående i pengeinstitut, værdipapirer, udlejningsejendom, ejerbolig og fritidshus, bil, motorcykel, båd, campingvogn og lignende samt kapitalpension (der kan dog ses bort fra den i seks måneder). Derudover ses der bort fra beløb på 50.000 kr. eller derunder.

Hvilke indtægter har betydning for kontanthjælpen?

Som hovedregel fratrækkes alle indtægter både egne og ægtefællens i kontanthjælpen. Ved beregning af kontanthjælpen ses der dog bort fra kr. 15,23 (2013-takst) pr. udført arbejdstime før skat, dog maksimalt for 160 timer pr. måned. Dette gælder uanset, om der er tale om arbejdsindtægt eller indtægt som led i aktivering.

Personer, herunder ægtefæller, der modtager eller ønsker at modtage kontanthjælp alene på grund af ledighed, og som sideløbende har deltidsarbejde, skal fra dag til dag kunne ophøre med deltidsbeskæftigelse for overtagelse af beskæftigelse i større omfang. Såfremt der efter ansættelseskontrakten ikke er ret til ophør fra dag til dag, eller arbejdsgiver ikke ønsker at udstede frigørelsesattest i forbindelse med deltidsarbejde, vil kontanthjælp ikke kunne udbetales.

Der er visse undtagelser for frigørelsesattest, afhængig af deltidsarbejdsindtægtens størrelse. Oplysning om disse regler kan fås ved henvendelse til ydelsessagsbehandleren.

Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

 • Invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb
 • Indtægter for børn under 18 år
 • Erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade 

Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i ydelser. Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

Hvornår og hvordan udbetales kontanthjælpen?

Du får udbetalt kontanthjælpen via dit pengeinstitut. Kontanthjælpen udbetales månedsvis bagud. Du får derfor normalt først udbetalt pengene én måned efter din første ansøgning om kontanthjælp.

Derfor er det vigtigt, at du straks søger om kontanthjælp, når dit forsørgelsesgrundlag falder bort. Fx skal du ved arbejdsløshed, via henvendelse til Jobbutikken, søge om kontanthjælp den første ledighedsdag, tilmelde dig Jobnet og deltage i tilbudt aktivering fra dette tidspunkt.

Mangler du forsørgelsesgrundlag frem til den første udbetaling af kontanthjælp, kan du søge om, op til én måneds engangshjælp.

Fra en bevilling er givet, vil der normalt gå fire bankdage før ydelsen er indgået på din konto i pengeinstituttet.

Se vejledning og læs mere om udbetaling via NemKonto på Nemkonto.dk

Skal jeg betale min kontanthjælp tilbage?

Kontanthjælp og enkeltudgifter skal tilbagebetales i følgende situationer:

 • hvis der ydes hjælp til boligindskud og lignende
 • hvis hjælpen er modtaget uretmæssigt og/eller mod bedre vidende
 • hvis der er tale om hjælp til terminsudgifter
 • hvis du er omfattet af sanktion efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Kommunen kan kræve kontanthjælpen tilbagebetalt i følgende situationer:

 • hvis hjælpen ydes på grund af uforsvarlig økonomi, urimelig opgivelse eller nægtelse af arbejde eller aktiveringstilbud
 • hvis du eller din ægtefælle deltager i en strejke eller er omfattet af en lock-out
 • hvis du er i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid
 • hvis du senere modtager en ydelse, der dækker samme formål og samme periode
 • hvis der er tale om svig, og oplysningspligten er tilsidesat
 • hvis du mister anden offentlig forsørgelsesydelse på grund af manglende oplysning om ændringer i forholdene
 • hvis du uden rimelig grund ophører med arbejde
 • hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 • hvis du uden rimelig grund ophører / eller afviser tilbud efter beskæftigelsesloven
Hvilke forpligtelser har jeg på kontanthjælp?

Når du får kontanthjælp skal du opfylde en række forpligtelser. Gør du ikke det, kan du få nedsat eller helt miste din kontanthjælp.

Når du er på kontanthjælp, har du pligt til at tage imod et hvert rimeligt tilbud om aktivering på en arbejdsplads, uddannelsestilbud og kurser m.v., der kan forbedre dine fremtidige erhvervsmuligheder. Yderligere har du og din eventuelle ægtefælle har pligt til at påtage dig ethvert rimeligt tilbud om arbejde.

I aktiverings-/arbejdstilbuddet vil der blive fuldt op på, om du møder som aftalt

 • Hvis du uden rimelig grund udebliver fra dit tilbud, skal kommunen modregne i kontanthjælpen. Hvis du udebliver delvis fra dit tilbud/aktivering, vil der blive trukket en hel dags ydelse fra din kontanthjælp, uanset antallet af timer du rent faktisk er udeblevet.
 • Hvis du i forbindelse med sygdom er blevet bedt om at vise lægelig dokumentation for fraværet, og du ikke har afleveret dokumentationen rettidigt, vil dit sygefravær blive betragtet som fravær uden rimelig grund. Dvs. kommunen modregner i kontanthjælpen.
 • Hvis du uden rimelig grund afviser et aktiveringstilbud eller du udebliver fra aktiveringen i et sådant omfang, at udeblivelsen sidestilles med en egentlig afvisning, vil din kontanthjælp ophøre.

Du kan læse mere generelt om kontanthjælp her

Hvad er 225-timersreglen?

Du (og din evt. ægtefælle) skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du (og din ægtefælle) fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp.

Reglen betyder, at hjælpen til dig (eller din ægtefælle) falder bort eller bliver nedsat, hvis du/I har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og du/I ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar på borger.dk eller læs mere om 225-timerreglen for ugifte på borger.dk

Kan jeg få tilskud til enkeltudgifter?

Hvis du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægges blandt andet vægt på, hvilken udgift det drejer sig om, om udgiften er rimelig og absolut nødvendig, din mulighed for selv at betale, eventuelt ved indestående i pengeinstitut eller optagelse af lån, samt om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning. Hjælp til enkeltudgifter er skattefri, og du skal som udgangspunkt have ansøgt om hjælpen, inden du har påtaget dig udgiften.

Enkeltudgifter til sygebehandling og medicin
Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter til sygebehandling, herunder tandlægebehandling, medicin eller lignende, såfremt udgiften er lægelig velbegrundet, og du ikke selv er i stand til at afholde udgiften.

Der kan ikke ydes hjælp, hvis udgiften kan dækkes af en privat forsikringsordning.

Enkeltudgifter til samvær med egne børn
Der kan ydes hjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med opretholdelse af samværsret med børn under 18 år, hvis du ikke selv har mulighed for at betale udgiften.

Enkeltudgifter til flytning
Der kan ydes hjælp til flytning, hvis denne medfører en boligmæssig forbedring eller en forbedring af mulighederne for at komme i arbejde, og du ikke selv er i stand til at betale udgiften.

Der er særlige regler vedrørende flytning til udlandet.

Andre enkeltudgifter
Ved ansøgning om andre rimelige enkeltudgifter lægges der vægt på følgende:

 • der skal være sket en ændring i dine forhold
 • der skal normalt være tale om en situation, som ikke har kunnet forudses

Ansøg om enkeltudgifter eller særlig støtte elektronisk her

Kan jeg få ledighedsydelse under ferie?

Søg om ledighedsydelse under ferie her.

Hvor kan jeg finde sagsbehandlingstider?

Se alle sagsbehandlingstiderne her.

Image
Jobcenter Sønderborg

Kontakt os

Jobcenter Sønderborg - Ydelsesteam
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00
Ondag: Lukket
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Telefontider:

Mandag - tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00