Landzonetilladelse

Inden du går i gang med byggeri i landzone, kræver det en landzonetilladelse.

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse for at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Der findes dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse. Det kræver fx ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller nogle typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger og andre overflødige bygninger uden tilladelse, hvis det kan ske uden væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Hvad er proceduren for en landzonetilladelse?
Når du ansøger, skal du beskrive dit projekt og give en begrundelse for det, du søger om. Det kortmateriale, som du medsender, skal vise placering og omfang af dit projekt. Bebyggelse skal understøttes af tegningsmateriale, især facadetegninger, og materialebeskrivelser.

Hvis du ikke er ejer, skal du huske at sende en fuldmagt fra ejerne.

  1. Ansøgningsprojekt sendes til naboorientering i 14 dage
  2. Ansøgningsprojekt sendes i nogle tilfælde til udtalelse hos eksterne myndigheder
  3. Vi giver en afgørelse på ansøgningsprojektet
  4. Afgørelsen kan først udnyttes efter 4 ugers klagefrist
Hvad skal jeg gøre, når jeg får landzonetilladelsen?

En afgørelse om landzonetilladelse bliver sendt til dig og dem, som eventuelt har haft bemærkninger i naboorienteringen.

En landzonetilladelse offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Planklagenævnet beslutter dette. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil vi orientere dig med det samme.

Vær opmærksom på, at du i sager om byggeri også skal søge om byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse, når klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet, og når alt relevant materiale til byggesagsbehandlingen er modtaget. En landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er givet.

Hvor finder jeg min landzonetilladelse?

Du kan se alle landzonetilladelserne på siden "Høringer og afgørelser".

Hvilke vilkår kan der være for en landzonetilladelse?

Vi kan stille forskellige vilkår for en landzonetilladelse. Hvis disse vilkår vedrører blivende forhold, skal de tinglyses på ejendommen for ejers regning. Vilkårene skal tinglyses efter klagefristens udløb, hvis der ikke er indkommet klager. Eksempler på tinglyste vilkår kan være:

  • forbud mod sprøjtning og gødskning omkring nyanlagte søer
  • udlæg af sti over en ejendom
  • placering og materialevalg for nye bygninger
  • beplantning
  • tidsfrister
Hvor kan jeg klage?

Du kan klage over en afgørelse via klageportalen hos Nævnenes Hus.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du er privatperson, og for virksomheder og organisationer er beløbet 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Image
Landzone

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00