Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand eller overfladevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til kloak, vandløb, sø eller hav.

Hvis din virksomhed har processpildevand, overfladevand i kloakerede oplande, overfladevand som kan være forurenet eller har nedsivning eller udledning af overfladevand til vandløb, sø eller hav, kan det kræve en spildevandstilladelse.

Hvis din virksomhed udvider eller har ændringer, der medfører forøget forurening, skal I søge om fornyet tilladelse.

Sagsbehandlingen af din ansøgning kan først starte, når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer, eventuelt med henblik på et opstartsmøde.

Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om tilslutning til processpildevand?

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Overordnet beskrivelse af de aktiviteter, der producerer spildevand
 2. Mængden af spildevand fra de enkelte processer
 3. Beskrivelse af frekvensen for hvornår der udledes
 4. Teknisk beskrivelse af en evt. renseløsning til spildevandet
 5. Beskrivelse af spildevandets sammensætning
 6. Beskrivelse af hvilke stoffer spildevandet kan indeholde (miljøfremmede stoffer, olie, metaller mm.).
 7. Datablade med cas numre og ABC vurdering på alt kemi, der kan ende i spildevandet (fx vaskemidler, rengøring, fra produktionen og tilsætningsstoffer)
 8. Mængder af anvendt kemi
 9. Spildevandets pH og temperatur
 10. Såfremt spildevandet renses inden det ledes til kloak, skal denne rensning beskrives – herunder forventet rensegrad
 11. Det skal beskrives, om I som virksomhed benytter den bedst tilgængelige teknik (BAT) til netop denne type af spildevand
 12. Afløbstegning med koter, fald og materialebeskrivelser udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om tilslutning af overfladevand?

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1.  Overordnet beskrivelse af afløbsanlægget og baggrund for etableringen
 2. Spildevandsmængder i l/s
 3. Beregning af afløbskoefficienten og arealer, der modtager overfladevand (det reducerede areal)
  Hvis afløbskoefficienten er højere end 0,6, skal overfladevandet forsinkes, så afledningen svarer til en afløbskoefficient på 0,6.
 4. Eventuel beskrivelse af udledningsfrekvenser
 5. Afløbstegning, inkl. eventuelt bassin eller anden forsinkelse.
  Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
 6. Dimensionering af bassin eller anden forsinkelse hvis relevant.
 7. Beskrivelse af spildevandets sammensætning
 8. Beskrivelse af hvilke arealer og aktiviteter overfladevandet kommer fra
 9. Beskrivelse af eventuel risiko for spild af miljøfremmede stoffer, der kan komme i kontakt med overfladevandet 
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om tilslutning af fedtudskiller?

Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter
 • Cateringfirmaer
 • Grillbarer
 • Fast-food salgssteder
 • Pizzeriaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere
 • Bagerier og konditorier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og olie

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Overordnet beskrivelse af anlægget og baggrund for etableringen (beskrivelse af de aktiviteter, der producerer fedtholdigt spildevand f.eks. ny kantine, restaurant, slagterafdeling osv.)
 2. Afløbstegning, der viser det ansøgte anlæg inkl. afløbsinstallationer
  Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
 3. Dimensionering, udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør i henhold til gældende lovgivning
 4. Beskrivelse af rengøringsprodukter m.m. inkl. ABC vurdering af produkterne
  Herunder også datablade, licensnummer på svanemærkningen (eller EU-blomstmærkningen) og ABC-vurdering på alt kemi(typisk rengøringsmidler og sæber), der kan ende i spildevandet

Læs også Sønderborg Kommunes regulativ for tømning og håndtering af affald fra fedtudskillere

Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om en olie- eller benzinudskiller?

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller. Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

 • Værkstedslokaler
 • Vaskehaller og vaskepladser (læs mere nedenfor)
 • Arealer hvor der er risiko for spild af olieprodukter, fx påfyldningspladser
 • Garageanlæg
 • Parkeringshuse
 • Parkeringspladser hvor miljøcentret vurderer, at det er nødvendigt
 • Generelt steder hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Når du vil etablere en vaskeplads, skal du være opmærksom på, at olie- og benzinudskilleren skal dimensioneres efter aktiviteterne på pladsen. Vaskepladsen skal overdækkes, så der ikke ledes regnvand gennem udskilleranlægget.

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Overordnet beskrivelse af anlægget og baggrund for etableringen
 2. Afløbstegning, der viser det ansøgte anlæg inkl. afløbsinstallationer. Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
 3. Dimensionering udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør efter gældende lovgivning
 4. Beskrivelse af rengøringsprodukter m.m. inkl. ABC-vurdering af produkterne
  Herunder også datablade og ABC-vurdering på alt kemi (typisk rengøringsmidler, sæber og vaskemidler), der kan ende i spildevandet. 

Læs også Regulativ for erhvervsaffald

Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om udledning af processpildevand til recipient?

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Afløbstegning
  Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
 2. Beskrivelse af recipienten
 3. Kort/tegning med angivelse af udledningspunkt
 4. Teknisk beskrivelse af udledningspunktets fysiske udformning
 5. Overordnet beskrivelse af de aktiviteter, der producerer spildevand
 6. Mængden af spildevand fra de enkelte processer
 7. Beskrivelse af frekvensen for hvornår der udledes og hastigheden l/s
 8. Teknisk beskrivelse af en evt. renseløsning til spildevandet og rensegraden
 9. Beskrivelse af spildevandets sammensætning
 10. Beskrivelse af de stoffer, spildevandet kan indeholde (miljøfremmede stoffer, olie, metaller mm.)
 11. Datablade med beskrivelse af alle enkelt stoffer med CAS# på alt kemi, der kan ende i spildevandet
  Det gælder for f.eks. vaskemidler, rengøring, fra produktionen og tilsætningsstoffer.
 12. Angivelse af mængderne af anvendt kemi
 13. Angivelse af spildevandets pH og temperatur samt indhold af næringsstoffer, COD, BI5
 14. Såfremt spildevandet renses, inden det ledes til kloak, skal denne rensning beskrives – herunder forventet rensegrad
 15. Det skal beskrives, om I som virksomhed benytter den bedst tilgængelige teknik (BAT) til netop denne type af spildevand
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om udledning af overfladevand til recipient?

Ved nye kloaksepareringsprojekter skal der som udgangspunkt etableres et forsinkelsesbassin til rensning og drosling af overfladevandet, inden det udledes til en recipient.

Sønderborg Kommune skal meddele en udledningstilladelse til forsinkelsesbassinet, og kommunen skal foretage en VVM-screening og efterfølgende meddele en VVM-afgørelse om hvorvidt bassinet er VVM-pligtigt eller ej.

Regnvands- og forsinkelsesbassiner skal have foretaget en VVM-screening for at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt eller ej. Ansøger skal derfor udfylde et VVM-anmeldeskema, som findes her på siden, og sende det til kommunen sammen med ansøgning om udledningstilladelse.

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Overordnet beskrivelse af anlægget og baggrund for etableringen
 2. Angivelse af spildevandsmængder i l/s
 3. Beregning af afløbskoefficienten og arealer der modtager overfladevand (det reducerede areal)
 4. Eventuel beskrivelse af pulsudledninger, hvis aktuelt
 5. Afløbstegning, inkl. eventuelt bassin eller anden forsinkelse
  Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
 6. Dimensionering af bassin eller anden forsinkelse hvis relevant
 7. Beskrivelse af recipienten
 8. Angivelse af udledningspunkt på kort/tegning
 9. Beskrivelse af arealer og aktiviteter, som overfladevandet kommer fra
 10. Beskrivelse af eventuel risiko for spild af miljøfremmede stoffer, der kan komme i kontakt med overfladevandet 
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om tilslutning til offentlig regnvands- eller spildevandskloak?

New accordion content

Hvilke oplysninger skal jeg bruge til min ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand?

Til ansøgningen skal du udfylde oplysninger om ansøger, virksomhed og kontaktperson (fx kloakmester, rådgivende ingeniører m.m.).

Derudover skal du have følgende oplysninger med i din ansøgning:

 1. Overordnet beskrivelse af anlægget og baggrund for etableringen
 2. Tagareal/overfladeareal
 3. Dimensionering af faskine med nedsivningstest (infiltrationstest)
 4. Beskrivelse af faskine (plast, sten mm.)
 5. Afløbstegning
 6. Beskrivelse af hvilke arealer og aktiviteter, overfladevandet kommer fra
 7. Beskrivelse af eventuel risiko for spild af miljøfremmede stoffer, der kan komme i kontakt med overfladevandet

 

 

HERTIL

 

Hvordan ansøger jeg om en faskine til afledning af regnvand?

Ved at nedsive tagvand øger du grundvandsdannelsen og mindsker belastningen på kloakker og vandløb. ​

Der skal fremsendes en ansøgning til kommunen, som beskriver projektet og redegør for faskinens størrelse i forhold til de tilsluttede arealer. Ansøgningen skal suppleres med en målsat tegning, som viser placeringen af faskinen i forhold til skel og bygninger samt eventuelle nærtliggende drikkevandsbrønde, boringer, vandløb, søer og hav.

Som grundejer må man selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må man aldrig selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem - dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Afstandskrav

Faskiner til afledning af regnvand fra tagarealer anbringes på ejendommens egen grund med mindst 2 m fra skel og 25 m fra drikkevandsbrønde, drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet. Afstanden til beboede bygninger skal være mindst 5 m. Ved bygninger uden beboelse og uden kælder kan afstandskravet nedsættes til 2 m.

Ved en ejendom med kælder med fugtproblemer på kældervæggene kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skader - også selv om afstandskravene er overholdt; overvej derfor at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravet forlanger.

Du kan læse mere om faskiner i Sønderborg Kommunes vejledning om nedsivning af regnvand. Du finder vejledningen i dokumentboksen nederst på denne side.

Jordbundsforhold

En faskine kan laves de fleste steder. Visse steder er jordbunden dog uegnet til nedsivning.

Sand og grus er meget velegnet til nedsivning. Morænejord med ler kræver større faskiner, mens meget tæt lerjord kan være problematisk at etablere faskiner i. Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord bør faskinen anbringes et sted, hvor det ikke gør noget, at der bliver sumpet i våde perioder f.eks. i staudebedet.
Spørg f.eks. din nabo, om de har faskine, om den virker og hvor den ligger.

Man kan også foretage en infiltrationstest, som kan vise om jorden er velegnet til nedsivning og hvor stor faskinen skal være. En autoriseret kloakmester vil kunne rådgive om placering, dimensionering og etablering.

Du kan læse mere om en infiltrationstest i vejledningen, som du finder i dokumentboksen nederst på denne side.

Hvordan ansøger jeg om tilslutning til offentlig regnvands- eller spildevandskloak?

Ansøgninger om tilslutning af spildevand til offentlig regnvands- eller spildevandskloak skal som udgangspunkt sendes til spildevand@sonderborg.dk.

Skal spildevand vurderes for kemi?

For at sikre at spildevand fra industrien opfylder de miljømæssige krav til industrispildevand, skal de stoffer, der benyttes i produktionen og afledes i spildevandet, vurderes.

Kommunen skal modtage en fuld oversigt over ALLE de stoffer, der benyttes i den spildevandsproducerende proces sammen med ansøgningen om tilslutningstilladelse.

Organiske stoffer i processpildevand opdeles i tre kategorier: A, B og C-stoffer.

 • A stoffer
  Stoffer, der er uønskede i spildevandet. Det er som regel muligt at erstatte A-stoffer i produktionen eller begrænse udledningen af stofferne i processpildevandet til et minimum.
 •  
 • B stoffer
  Stoffer, der ikke bør forekomme i store mængder i spildevandet, og der er fastsat lovmæssige grænseværdier for en række B-stoffer. Det er muligt at begrænse udledningen at B-stoffer ved at benytte bedst tilgængelig teknik (BAT).
 •  
 • C stoffer
  Stoffer, der ikke har egenskaber, der giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i processpildevandet.
 •  

Oplysninger om hvilke mærkningspligtige stoffer, der findes i produkterne, kan som regel læses af de lovpligtige sikkerhedsdatablade, der skal forefindes på virksomheden.

Kontakt os

Vand og Natur, Spildevand
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00