Sagsbehandlingstider og -frister

Her kan du se, hvornår du kan forvente at få svar på den ansøgning, du har sendt til kommunen.

Sønderborg Kommune bestræber sig på at sagsbehandle indkommende sager hurtigst muligt.

 

I Sønderborg Kommune har vi for det sociale område nedenfor fastsat frister for, hvor lang tid vi må være om at træffe en afgørelse. Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om.

En sag behandles generelt hurtigst muligt. Sagsbehandlingsfristen angiver den maksimale tid, der må gå fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet en afgørelse. Hvis vi undtagelsesvis ikke kan overholde fristen i en konkret sag, vil du modtage et brev om det, og om hvornår du kan forvente en afgørelse. Årsagen til overskridelse af en frist kan være, at der er lang ventetid på lægeoplysninger, byggesagsgodkendelse mv.

Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne forudsætter, at du har udfyldt ansøgningen korrekt, at du overholder eventuelle frister og at den dokumentation, der er påkrævet, foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen anmoder om det.

Sagsbehandlingsfristerne gælder både for nye ansøgningssager og for sager hjemvist af Ankestyrelsen.

For alle paragraffer, som ikke fremgår af listen, gælder en sagsbehandlingsfrist på op til 12 uger.
 


 

Bygge,- og planlægningssager

Sagsbehandlingstider for byggesager
Type: Nettosagsbehandlingstid (gennemsnit) i dage for 1. kvartal 2024: Nationale servicemål:
Simple konstruktioner 24,8 40
En-familieshuse 36,9 40
Industri og lager 14 50
Etage, erhverv 24,3 55
Etage, byggeri 14,4 60

Nettosagsbehandlingstiden er perioden, hvor din fuldt oplyste ansøgning behandles i kommunen, til kommunen træffer afgørelse i sagen. Fuldt oplyst betyder, at kommunen har alle de oplysninger, som skal bruges til at behandle ansøgningen. Den tid, hvor kommunen venter på oplysninger fra dig, er derfor trukket fra sagsbehandlingstiden.

Enkelte sager kan være længerevarende og komplicerede, bl.a. hvis sagen er til behandling hos andre myndigheder og kræver andre tilladelser som eksempelvis landzonetilladelser, spildevandstilladelser eller lignende.

Sagsbehandlingstider for planlægningssager

Vores servicemål er at holde en sagsbehandlingstid på 8 uger for sager, både i land- og byzoner. Rene forespørgselssager behandles inden for en uge.

 

 


 

Jobcenter og Borgerservice

Borgerservice

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Personlig tillæg

Lov om social pension (pensionsloven)

§ 14

4 uger

Helbredtillæg pensionister

Lov om social pension (pensionsloven)

§ 14a

4 uger

Lægeskift  

Sundhedsloven

§ 59

Straks når man møder op til aftalt tid i Borgerservice

Ansøgning om vielse

Ægteskabsloven

§ 13

Tidligst 4 måneder før vielsen og senest 3 uger før vielse

Nødvielse

Ægteskabsloven

 § 19 stk, 2

Straks

MitID

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner

§ 1 stk 2

Straks når man møder op til aftalt tid i Borgerservice

Fritagelse for digital post

Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere 

§ 7

1-2 hverdage

Indrejse af udenlandske borgere eller danske statsborgere efter ophold i udlandet

CPR-loven

CPR-loven

14 dage

Flytning

CPR-loven

CPR-loven

14 dage

Indskudslån

Boligstøtteloven

§ 54-71

1 uge

 

Ydelser

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Førtidspension

Bistands- og plejetillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

§ 16

4 måneder

Tilkendelse af højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

§ 14

4 måneder

Tilkendelse af invaliditetsydelse 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

§ 21

4 uger

Personligt tillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

 § 17 stk, 2

4 uger

Helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

§ 18

4 uger

Sygedagpenge

Udbetaling af sygedagpenge

Lov om sygedagpenge § 6, 38, 41 og 43

2 uger

Arbejdsgiverrefusion

Lov om sygedagpenge

§ 54-55

2 uger

Kronisk syge, særlig aftale om dagpengerefusion fra første sygedag, kronisk syge

Lov om sygedagpenge

§ 18

8 uger

Aktivloven

Løbende forsørgelse: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- hjemrejse- og overgangsydelse. Lov om aktiv socialpolitik §§ 22, 23 og 25 2 uger
Aktivitetstillæg Lov om aktiv socialpolitik § 24 2 uger
Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik § 25 a 2 uger
Supplerende kontanthjælp til brøkpension Lov om aktiv socialpolitik § 27 a 2 uger
Særlig støtte Lov om aktiv socialpolitik § 34 2 uger
Revalideringsydelse Lov om aktiv socialpolitik § 51 2 uger
Ressourceforløbsydelse Lov om aktiv socialpolitik § 68 og 69 2 uger
Ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie Lov om aktiv socialpolitik § 74e og 74 f 2 uger
Hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser, midlertidig huslejehjælp, sygebehandling mv. og særlig hjælp vedr. børn og flytning Lov om aktiv socialpolitik § 81-85 4 uger

 

Tilbud

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Aktiv beskæftigelsesindsats

Bistand til job og uddannelsessøgende Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 11 og 12 2 uger
Rekruttering og generel erhvervsservice Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 13-14 3 dage
Befordringsgodtgørelse ifm. jobsøgning Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 17 2 uger
Min plan Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 41 4 uger
Jobrettet uddannelse - ledighedsydelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 48 2 uger
Virksomhedspraktik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 57 2 uger
Løntilskud Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 66 2 uger
Løntilskud – tilskud til arbejdsgiver Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 2 uger
Nytteindsats Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82 1 uge
Vejledning/opkvalificeringsforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 90-91 2 uger
Læse-, skrive- og regnetest Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 93 4 uger
Læse, skrive og regnetilbud Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 93 4 uger
Tilbud om en realkompetencevurdering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 93 4 uger
Forsikrede ledige Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100-101 4 uger
Uddannelseshjælp Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 105 4 uger
Jobafklaringsforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 107 4 uger
Ressourceforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 112 3 måneder
Førtidspensionister i ressourceforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 115 3 måneder
Afgørelse om fleksjob  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §118-119 6 måneder
Udbetaling af fleksløntilskud Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 122 4 uger
Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (fleksjob) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 126 6 måneder
Revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 142, 144 og 146 3 måneder
Jobrotation Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 149-152 4 uger
Voksenlærlinge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 155-157 4 uger
Voksenlærlinge – tilskud til arbejdsgiver Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 159 2 uger
Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 162 2 uger
Mentorstøtte Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167 - 169 4 uger
Udbetaling af mentorstøtte Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 170 2 uger
Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172-174 4 uger
Befordringsgodtgørelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 175 2 uger
Godtgørelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176 2 uger
Hjælpemidler ifm. ansættelse og beskæftigelse mv.  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 178-179 4 uger
Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 206 1 uge

Seniorjob

Fastsættelse af seniorjobbets indhold og omfang Lov om Seniorjob § 6, stk. 1 3 måneder
Kompensation ved overskridelse af frister mv.  Lov om Seniorjob § 8 1 uge
Beregning af kompensation Lov om Seniorjob § 9  1 uge

Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Personlig assistance Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 4 og § 4a 4 uger
Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 14 4 uger
Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 15 4 uger

Socialt frikort

Udstedelse af et socialt frikort  Lov om forsøg med et socialt frikort § 2 2 uger
Udlændinge

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Danskuddannelse

Tilbud om danskuddannelse Lov om danskuddannelse § 2 4 uger

Lov om integration af udlændinge i Danmark

     
Tilbud om integrationsprogram eller selvforsørgelses- og hjemrejseprogram Lov om integration af udlændinge i Danmark § 16 4 uger
Overtagelse af integrationsansvar Lov om integration af udlændinge i Danmark § 18, stk. 1 4 uger
Vejledning/opkvalificering Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23a 2 uger
Virksomhedspraktik Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23b 2 uger
Ansættelse med løntilskud Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23c 2 uger
Mentor Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23d 2 uger
Hjælp til nærmere bestemte udgifter, såsom:
- deltagelse i særlige forløb
- egenbetaling i forbindelse med ophold          på højskoler
- værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning
- helt særlige undervisningsmaterialer
- udgifter til transport
 
Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23f 4 uger
Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24a 4 uger
Enkeltudgifter Lov om integration af udlændinge i Danmark § 35 4 uger
Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende Lov om integration af udlændinge i Danmark § 36 4 uger
Særlig hjælp vedr. børn Lov om integration af udlændinge i Danmark § 37 4 uger
Hjælp til flytning Lov om integration af udlændinge i Danmark § 39 4 uger

Repatriering

Hjælp til repatriering Repatrieringsloven § 7 6 måneder
Hjælp til betaling af boligudgifter Repatrieringsloven § 8 4 uger
Hjælp til reintegrationsbistand Repatrieringsloven § 10 6 måneder

Sikkerhedsstillelse

Godkendelse af sikkerhedsstillelse Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse § 7-9 1 uge
Forlængelse af sikkerhedsstillelse Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse § 7-9 1 uge
Transport af sikkerhedsstillelse Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse § 10-12 1 uge
Nedsættelse af sikkerhedsstillelse Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse § 14-17 1 uge
Ophør af sikkerhedsstillelse Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse § 18-19 1 uge

 

 

Børn, unge og familier

Skole og dagtilbud

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Specialundervisning (specialklasse, specialskole) Folkeskoleloven § 20, stk. 2 4 uger
Specialpædagogisk friplads (SFO og Klub) Folkeskoleloven § 50 2 måneder
Specialpædagogisk bistand (ressourcepulje, specialgruppe) Dagtilbudsloven § 4 4 uger
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid     Dagtilbudsloven §16 a, stk. 3 1 måned
Deltidsplads 30 timers barsel  Dagtilbudsloven §27 b  10 dage
Økonomiske fripladstilskud        Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 2  4 uger (manuelle sager)
Behandlingsmæssigt fripladstilskud         Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3 2 måneder
Socialpædagogisk fripladstilskud         Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 4 2 måneder
Fripladstilskud i SFO       Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 2  4 uger (manuelle sager)
Behandlingsmæssigt fripladstilskud i SFO         Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 3 2 måneder
Socialpædagogisk fripladstilskud i SFO       Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 4 2 måneder
Fripladstilskud i klub       Dagtilbudsloven § 76, stk. 1, nr. 1   4 uger (manuelle sager)
Søskendetilskud i dagtilbud, SFO og klubtilbud ifm. indmeldelse         Dagtilbudsloven § 43, § 63 og § 76 Straks
Privat pasning      Dagtilbudsloven § 80   1 uge
Søskendetilskud ifm. indmeldelse i dagtilbud        Dagtilbudsloven § 85  Straks
Kombinationstilbud         Dagtilbudsloven § 85a  2 uger
Pasning af egne børn        Dagtilbudsloven § 86   10 dage
Begæring om aktindsigt       Forvaltningsloven § 9   7 hverdage - lovbestemt
Børn og familie herunder børnehandicapområdet

Område

Lovgivning 

§§

Salgsbehandlings, -eller svarfrist

Genvurdering af afgørelser om bortfald af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Barnets Lov § 11 (samt § 87) 2 uger
Screening/partshøring i forbindelse med underretning/henvendelse       Barnets Lov § 18 og 24   8 uger
Afdækning af barnets/den unges forhold        Barnets Lov § 19 og 25 2 måneder 
Børnefaglig undersøgelse        Barnets Lov § 20 stk. 1 og 2 og § 26 4 måneder – lovbestemt
Forebyggende indsatser til børn og unge med behov for særlig støtte        Barnets Lov § 30 og § 31  4 uger
Iværksættelse af støtteindsatser efter afdækning eller Børnefaglig undersøgelse       Barnets Lov § 32, stk. 1. nr. 1 - 8  10 uger til første møde.
Økonomisk støtte i forbindelse med konsulentbistand       Barnets Lov § 35. stk. 1 nr. 1 4 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med prævention      Barnets Lov § 35. stk. 1 nr. 2 4 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med fritidsaktiviteter        Barnets Lov § 35. stk. 3  4 uger
Økonomisk støtte (bl.a. efterskole og støttetimer)      Barnets Lov § 35. stk. 4  12 uger
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med støttende indsatser efter § 32. stk. 1        Barnets Lov § 35. stk. 4. nr. 1  8 uger
Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med en anbringelse      Barnets Lov § 35. stk. 4. nr. 2  8 uger
Økonomisk støtte til udgifter der erstatter en mere indgribende eller omfattende indsats         Barnets Lov § 35. stk. 4. nr. 3 8 uger
Økonomisk støtte til udgifter der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller en hjemgivelse kan fremskyndes  Barnets Lov § 35. stk. 4. nr. 4 8 uger
Økonomisk støtte til udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn/ung under en anbringelse        Barnets Lov § 35. stk. 4. nr. 5  8 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med forældres møder i barnets handlekommune        Barnets Lov § 36  4 uger
Anbringelse med samtykke efter udarbejdelse af Børnefaglig undersøgelse         Barnets Lov § 46 14 dage
Anbringelse uden samtykke efter udarbejdelse af Børnefaglig undersøgelse         Barnets Lov § 47 og § 49 1 dag efter afgørelsen er truffet eller barnet er født.
Godkendelse af netværksplejefamilie         Barnets Lov § 58 12 uger
Støtteperson til forældre til anbragte børn/unge       Barnets Lov § 75   2 uger
Støtte til forældre til anbragte børn/unge         Barnets Lov § 76 10 uger til første møde.
Rådgivning til børn med nedsat funktionsevne        Barnets Lov § 81. stk. 1. 6 uger
Familievejlederordning        Barnets Lov § 81, stk. 4  12 uger
Særlig dagtilbud (til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)     Barnets Lov § 82 - 83   4 uger  
Sagsbehandling af børnefaglig undersøgelse ifm. Ansøgning om hjemmetræning, efter bevilling af særligt dagtilbud     Barnets Lov § 82-83, § 85, § 20. stk. 1 og stk. 2     6 måneder
Særlig klubtilbud (til større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)        Barnets Lov § 84  6 uger
Hjemmetræning, ved ny ansøgning efter udarbejdelse af Børnefaglig undersøgelse   Barnets Lov § 85   2 måneder 
Træningsredskaber       Barnets Lov § 85 stk. 6  4 uger
Nødvendige merudgifter        Barnets Lov § 86  12 uger
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste        Barnets Lov § 87  12 uger
Særligt supplerende ydelse (til ledige, der modtager hjælp efter §42)       Barnets Lov §  88  4 uger
Ledsagelse til unge 16-18 år, op til 15 timer pr. måned     Barnets Lov § 89   10 uger
Aflastning /afløsning samt personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning         Barnets Lov § 90 10 uger
Ungestøtte fra 18- 22 år        Barnets Lov §113 og § 119  Afgørelsen træffes 6 måneder inden det fyldte 18 år - lovbestemt
Henvisning af borger til VISO        Barnets Lov § 165  10 uger
Specialundervisning (specialklasse, specialskole)       Folkeskoleloven § 20, stk. 2   4 uger
Specialpædagogisk friplads (SFO og Klub)        Folkeskoleloven § 50  2 måneder
Specialpædagogisk bistand (ressourcepulje, specialgruppe)        Dagtilbudsloven § 4  4 uger
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid       Dagtilbudsloven §16 a, stk. 3  1 måned
Deltidsplads 30 timers barsel          Dagtilbudsloven §27 b 10 dage
Økonomiske fripladstilskud        Dagtilbudsloven  § 43, stk. 1, nr. 2 4 uger (manuelle sager)
Behandlingsmæssigt fripladstilskud         Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3 2 måneder
Socialpædagogisk fripladstilskud         Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 4 2 måneder
Fripladstilskud i SFO      Dagtilbudsloven § 63, stk. 1, nr. 2   4 uger (manuelle sager)
Søskendetilskud i dagtilbud, SFO og klubtilbud ifm. indmeldelse          Dagtilbudsloven § 43, § 63 og § 76 Straks
Privat pasning         Dagtilbudsloven §80  1 uge
Søskendetilskud ifm. indmeldelse i dagtilbud         Dagtilbudsloven §85 Straks
Kombinationstilbud          Dagtilbudsloven §85a 2 uger
Pasning af egne børn       Dagtilbudsloven §86   10 dage
Genvurdering på baggrund af rettidig indsendt klage        Retssikkerhedsloven § 66  4 uger - lovbestemt
Begæring om aktindsigt       Forvaltningsloven  § 9   7 hverdage - lovbestemt

 

 

Social-, Senior- og Handicap

Hjælpemidler
Område Lovgivning §§

Sagsbehandlingsfrist

Diabetes og stomiartikler Lov om social service § 112   Indenfor 2 døgn
Personlige hjælpemidler (ekskl. ventetid fra leverandør) Lov om social service §112   1 måned
Akutte hjælpemidler og reparationer af kørestole, lifte og lignende Lov om social service §112 Straks
Reparation, udskiftning og installation af nødvendig indretning i eksisterende invalidebiler Lov om social service §112  2 uger
Hjælpemidler og forbrugsgoder i form af el-køretøjer, trehjulede cykler og lignende Lov om social service § 112 og § 113  4 måneder
Almindelige udlånshjælpemidler (ekskl. ventetid hos leverandør)             Lov om social service § 112 og § 113 2 uger
Støtte til bil pga. handicap, herunder afgiftsfritagelse          Lov om social service § 114  6 måneder
Større boligændringer         Lov om social service § 116 6 måneder
Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom  Lov om social service § 117a   2 uger
Plejevederlag (pasning af døende) Lov om social service  § 119, § 120, § 121 og § 122 Straks
Hjælp til sygeplejeartikler (pasning af døende) Lov om social service § 119, § 120, § 121 og § 122 Straks

 

Psykiatri- og handicapområdet
Område Lovgivning §§

Sagsbehandlingsfrist

Vejledning og rådgivning Lov om social service § 12 1 uge
Husvilde paragraffen Lov om social service § 80   Hurtigst muligt
Tidsbegrænset støtte Lov om social service § 82b  1 uge
Aflastning, afløsning i eget hjem Lov om social service § 84  4 måneder
Socialpædagogisk bistand og træning Lov om social service § 85  2½ måneder
Borgerstyret personlig assistance (BPA), ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre              Lov om social service § 96  3 måneder   
Ledsagelse til voksne, 15 timer pr. mdr. Lov om social service § 97  2 måneder
Kontaktperson til døvblinde Lov om social service § 98 2 måneder  
Støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv Lov om social service § 99  3 hverdage
Nødvendige merudgifter til voksne Lov om social service § 100 3 måneder
Behandling i forbindelse med socialpædagogisk bistand efter § 85          Lov om social service § 102 1½ måned
Beskyttet beskæftigelse Lov om social service § 103 1½ måned 
Aktivitets- og samværstilbud Lov om social service § 104  1½ måned 
Midlertidigt ophold i botilbud Lov om social service § 107  4 måneder  
Tilskud til befordring med individuelle transportmidler            Lov om social service § 117  2½ måned
Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom Lov om social service § 117a  2 uger

Godkendelse af private botilbud efter §107

Lov om social service § 144  3 måneder 
Lov om aktiv beskæftigelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 6 og § 51  2 måneder 
Ældreområdet
Område Lovgivning §§

Sagsbehandlingsfrist

Madservice (hvis ikke specialkost)           Lov om social service § 83  2 uger
Personlig hjælp og pleje Lov om social service § 83  2 uger
Praktisk hjælp Lov om social service § 83  2 uger
Psykisk pleje og omsorg  Lov om social service § 83  2 uger
Aflastning (korttidspladser), afløsning i eget hjem           Lov om social service § 84  2 uger
Aflastning, afløsning i eget hjem Lov om social service § 84  4 måneder
Genoptræning/vedligeholdelsestræning            Lov om social service § 86 4 uger
Nødkald Lov om social service § 112  2 uger 
Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom Lov om social service § 117a 2 uger
Plejevederlag (pasning af døende) Lov om social service § 119, § 120, § 121 og § 122 Straks  
Hjælp til sygeplejeartikler (pasning af døende)  Lov om social service § 119, § 120, § 121 og § 122 Straks  
Omsorgstandpleje          Lov om social service § 131  2 uger
Ældrebolig  Lov om social service § 192 2 måneder
Plejebolig Almenbolig-loven § 5 og § 54  2 måneder

 

Image
Kvinde kigger på ur

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg