Sagsbehandlingstider og -frister

Her kan du se, hvornår du kan forvente at få svar på den ansøgning, du har sendt til kommunen.

Sønderborg Kommune bestræber sig på at sagsbehandle indkommende sager hurtigst muligt.

Sagsbehandlingstider for byggesager
Type: Nettosagsbehandlingstid (gennemsnit) i dage for 1. halvår 2022: Nationale servicemål:
Simple konstruktioner 36 40
En-familieshuse 32 40
Industri og lager 36 50
Etage, erhverv 48 55
Etage, byggeri 113 60

Nettosagsbehandlingstiden er perioden, hvor din fuldt oplyste ansøgning behandles i kommunen, til kommunen træffer afgørelse i sagen. Fuldt oplyst betyder, at kommunen har alle de oplysninger, som skal bruges til at behandle ansøgningen. Den tid, hvor kommunen venter på oplysninger fra dig, er derfor trukket fra sagsbehandlingstiden.

Enkelte sager kan være længerevarende og komplicerede, bl.a. hvis sagen er til behandling hos andre myndigheder og kræver andre tilladelser som eksempelvis landzonetilladelser, spildevandstilladelser eller lignende.

Sagsbehandlingstider for planlægningssager

Vores servicemål er at holde en sagsbehandlingstid på 8 uger for sager, både i land- og byzoner. Rene forespørgselssager behandles inden for en uge.

Sagsbehandlingstider for kontanthjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, personligt tillæg, delpension og boligindskudslån
Område Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid
Ansøgning om kontant- og uddannelseshjælp § 25 og § 23 2 uger
Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde herunder enkeltydelser §§ 81-85 4 uger
Område Lov om integration af udlændinge Sagsbehandlingstid
Ansøgning om selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse og danskbonus § 22 2 uger
Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde herunder enkeltydelser §§ 35-39 4 uger
Område Lov om sygedagpenge Sagsbehandlingstid
Anmodning om dagpenge ved sygdom for lønmodtagere § 6 og § 38 2 uger
Anmodning om dagpenge ved sygdom for selvstændige § 41 og § 43 2 uger
Område Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Sagsbehandlingstid
Ansøgning om bistands- og plejetillæg § 16 3 måneder
Ansøgning om invaliditetsydelse § 21 1 måned
Område Lov om social pension Sagsbehandlingstid
Ansøgning om personligt tillæg § 14 1 måned
Ansøgning om helbredstillæg § 14a 1 måned
Område Lov om individuel boligstøtte Sagsbehandlingstid
Ansøgning om lån til boligindskud § 54-71 1 uge
Sagsbehandlingsfrister for ældreområdet

Fristen svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne.

Område

Lov om social service

Svarfrist

Madservice (hvis ikke specialkost)

§ 83

10 arbejdsdage

Personlig hjælp og pleje

Praktisk hjælp

Psykisk pleje og omsorg

§ 83

10 arbejdsdage

Aflastning (korttidspladser), afløsning i eget hjem

§ 84

10 arbejdsdage

Genoptræning/vedligeholdelsestræning

§ 86

2 måneder

Nødkald

§ 112

10 arbejdsdage

Diabetes og stomiartikler

§ 112

Indenfor 2 døgn

Personlige hjælpemidler (ekskl. ventetid fra leverandør)

§112

1 måned

Akutte hjælpemidler, såsom plejetekniske hjælpemidler

Akutte reparationer af kørestole, lifte og lignende

§112

Straks/samme dag

Reparation, udskiftning og installation af nødvendig indretning i eksisterende invalidebiler

§112

10 arbejdsdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder i form af elkøretøjer, trehjulede cykler og lignende

§ 112 og § 113

4 måneder

Almindelige udlånshjælpemidler (ekskl. ventetid hos leverandør)

§ 112 og § 113

10 arbejdsdage

Støtte til bil pga. handicap, herunder afgiftsfritagelse

§ 114

4 måneder

Større boligændringer

§ 116

6 måneder

Plejevederlag (pasning af døende)

Hjælp til sygeplejeartikler (pasning af døende)

§ 119, § 120, § 121 og § 122

Sagsbehandles straks, hvis alle oplysninger til sagen foreligger

Omsorgstandpleje

§ 131

10 arbejdsdage

Ældrebolig

§ 192

2 måneder

Område

Almenboligloven

Svarfrist

Plejebolig

§ 5 og § 54

2 måneder

Sagsbehandlingsfrister for voksenpsykiatri- og handicapområdet

Fristen svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne.

Område

Lov om social service

Svarfrist

Vejledning og rådgivning

§ 12

4 uger

Socialpædagogisk bistand og træning

§ 85

2½ måned

Borgerstyret personlig assistance (BPA), ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre

§ 96

3 måneder

Ledsagelse til voksne, op til 15 timer pr. mdr.

§ 97

2 måneder

Kontaktperson til døvblinde

§ 98

2 måneder

Støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv.

§ 99

6 uger

Nødvendige merudgifter til voksne

§ 100

3 måneder

Behandling i forbindelse med socialpædagogisk bistand efter § 85

§ 102

1½ måned

Beskyttet beskæftigelse

§ 103

1½ måned

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104

1½ måned

Midlertidigt ophold i botilbud

§ 107

4 måneder

Længerevarende ophold i botilbud

§ 108

4 måneder

Tilskud til befordring med individuelle transportmidler

§ 117

2½ måned

Pasning af nærtstående med handicap

§ 118

4 uger

Særlige døråbnere (myndighedsafgørelse)

§ 125

4 uger

Låsning af yderdøre (myndighedsafgørelse)

§ 128 c

4 uger

Stofseler (myndighedsafgørelse)

§ 128 

4 uger

Tryghedsskabende velfærdsteknologi (myndighedsafgørelse)

§ 128 b

2 uger

Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejne-situationer (myndighedsafgørelse)

§ 136 a

4 uger

Flytning uden samtykke

§ 136 f, stk. 1 2 uger
Vurderinger - myndighedssagsbehandling efter indberetning af magtanvendelser, herunder handleplaner, afværgehjælp og fastholdelse.

 

2 måneder

Tilbud om handleplaner til voksne

§ 141

4 måneder

Godkendelse af private botilbud efter §107

§ 144

3 måneder

Område

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Svarfrist

Lov om aktiv beskæftigelse

§ 2, stk. 6 og § 51

2 måneder

Sagsbehandlingstider for børnehandicapområdet

Område

Svarfrist

Barnets Lov(BL)

Specialpædagogisk konsulent (råd og vejledning i hjemmet)

op til 6 uger*

BL § 31

Familievejlederordning

op til 12 uger**

BL § 81, stk. 4

Nødvendige merudgifter

op til 12 uger

BL § 86

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

op til 12 uger

BL § 87

Særlig supplerende ydelse (til ledige, der modtager hjælp efter § 42)

op til 4 uger

BL § 88

Aflastning/afløsning samt personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning

op til 10 uger

BL § 90

Ledsagelse til unge 16-18 år, op til 15 timer pr. måner

op til 10 uger  BL § 89

Udredning af behov for særlig støtte, foranstaltninger og handleplan

op til 4 måneder

BL § 20, stk. 1 og stk. 2, § 32, stk. 1-3, §§ 91-94 (barnets plan), §§ 108-109 (ungeplan)
Særlig dagtilbud (til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) op til 4 uger BL §§ 82-83
Sagsbehandling af børnefaglig undersøgelse ifm. ansøgning om hjemmetræning, efter bevilling af særlig dagtilbud op til 6 måneder BL §§ 82-83, § 85, § 20, stk. 1 og stk. 2
Særlig klubtilbud (til større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) op til 6 uger BL § 84
Genvurdering på baggrund af rettidig indsendt klage op til 4 uger BL §31, BL §20, BL §32, BL §86, BL §87, BL §88, BL §89, BL §90
Genbehandling af ophævede, ændrede eller hjemviste sager fra Ankestyrelsen Jf. frister der er oplistet Se ovenfor
Genvurdering af afgørelse om bortfald af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Op til 2 uger Barnets Lov  § 11 (samt § 87)

Område

Svarfrist

Folkeskoleloven

Specialpædagogisk friplads

op til 2 måneder

§ 50

Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke er begyndt i skole

op til 1½ måned

BEK nr. 356

Område

Svarfrist

Dagtilbudsloven

Specialpædagogisk friplads

op til 2 måneder

§ 43

*Op til 6 uger fra ansøgers henvendelse eller henvisning til et § 11-forløb, vil ansøger blive kontaktet og modtage oplysninger om det fremadrettede forløb.
** Senest 3 mdr. efter kommunen er gjort bekendt med barnets/den unges funktionsnedsættelse.
 

Image
Kvinde kigger på ur

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg