Barselsplads, fleksibel pasning og tilskud til pasning af egne børn

Læs mere om barselsplads, den fleksible pasning (kombinationstilbud) og tilskud til pasning af egne børn.
Kan jeg få en barselsplads i institution til mit barn?

Forældre på barselsorlov har ret til en 30 timers barselsplads til børn mellem 26 uger og indtil skolestart i kommunale dagtilbud eller private institutioner mod en reduceret egenbetaling. Se gældende takster.

Barselspladsen kan benyttes dagligt fra kl. 08.00 til 14.00.

Retten til en barselsplads gælder for en sammenhængende periode pr. barn. Forældre kan dog have op til 5 uger, hvor barslen bliver afbrudt (ved ferie eller lignende), uden at miste barselspladsen. Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis barslen afbrydes eller ophører på anden vis med mere end 5 uger.

Der kan ikke søges om en barselsplads til børn, der er indmeldt hos private børnepassere.

Ansøgning om en barselsplads skal sendes til pladsanvisning@sonderborg.dk senest 2 måneder før, inden den 1. i den måned barselspladsens skal påbegynde. Perioden skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysninger om den ønskede periode for barselspladsen
 • Dokumentation på, at en af forældrene er på barsel/forældreorlov i perioden (f.eks. barselsaftale med arbejdsgiver eller A-kasse)

Når barselspladsen ophører, indmeldes barnet på en fuldtidsplads i samme institution, medmindre forældre tilkendegiver andet.

Kan jeg få et kombinationstilbud med en deltidsplads og et tilskud (fleksibel pasning)?

Enlige forældre og forældrepar med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan modtage et kombinationstilbud. 

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt et tilskud fra kommunen til ’fleksibel pasning’.

Vær opmærksom på at:

 • Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen
 • Den del, der handler om fleksibel pasning udenfor dagtilbuddet, skal være på mindst 10 timer ugentligt over en periode på 4 uger
 • En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner (50 timer ugentligt) /dagplejen 48 timer ugentligt)
 • Et samarbejde med en fleksibel pasningsordning kræver en godkendelse fra kommunen
Kan jeg få tilskud til at passe mit eget barn?

Sønderborg Kommune giver tilskud til, at du kan passe dit eget barn. Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt.

Du skal være opmærksom, at:

 • Muligheden omfatter alle børn i alderen 24 uger til 3 år.
 • Tilskuddet udgør pr. måned i 2023 kr. 6.457.
 • Tilskuddet gives i minimum 8 uger og maksimalt op til 1 år. 
 • Det er muligt at forlænge tilskudsperioden ved at genansøge, så længe den samlede periode ikke overstiger 1 år. Ønskes forlængelse af eksisterende periode skal den nye periode søges inden den første periode ophører, ellers er det ikke muligt at forlænge.
 • Tilskuddet skal søges inden den 1. i den måned, hvor du ønsker tilskuddet skal træde i kraft. Tilskuddet kan godt bevilliges på en ”skæv” dato i en måned.
 • Tilskuddet udbetales bagud.  
 • Der maksimalt kan udbetales 3 tilskud til samme husstand, dog kan tilskuddet maksimalt udgøre det, der svarer til højeste dagpengesats. Der kan kun bevilges tilskud til pasning af eget barn 1 gang pr. barn.
 • Tilskuddet er skattepligtigt og beskattes som A-indkomst.
 • Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt.
 • Afholdelse/udbetaling af omsorgsdage optjent i periode hvor der er afholdt barsel, må udbetales sideløbende med tilskuddet.
 • Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, skal have haft ophold i Danmark i 7 af de seneste 8 år. Gælder ikke for EU/EØS borgere.
 • Booking af plads i dagtilbud efter endt tilskudsperiode sker efter de generelle pladsanvisningsregler. Det kan derfor ikke sikres, at man kan få plads i samme dagpleje eller børnehus, som du eventuelt tidligere har haft.
 • Tilskuddet kan splittes op i 2 perioder - dog max 1 år. Kan dele af mor og far.
 • Der kan ikke udbetales tilskud til pasning til egne børn, hvis ansøger ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jfr. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik, § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10.
 • Forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, har ikke ret til at søge tilskud til pasning af egne børn.
 • Forældre kan ikke få tilskud til pasning af egne børn, hvis Sønderborg Kommune vurderer, at barnet har behov for særlig støtte efter § 52 i lov om social service, og anser det for nødvendigt, at barnet bliver optaget i et dagtilbud.
 • Hvis du er selvstændig, skal du på forlangende oplyse dit firmas CVR nummer. Du erklærer på tro og love ved accept af disse vilkår, at du som selvstændig ikke har en indtægt i samme periode hvor du modtager tilskud til pasning af egne børn jf. dagtilbudslovens §§86-91 og kan straffes jf. straffelovens §161 ved urigtige oplysninger.
   

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn sker via linket øverst på siden.

Image
Legeplads med børn

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg