Tilskud til voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende foreninger, der udbyder undervisning i aftenskolen og lignende.

Foreninger, der arbejder med undervisning, studiekredse, debatskabende aktiviteter mv., kan søge om tilskud hos Sønderborg Kommune.

Hvordan søger vi tilskud til voksenundervisning?

For at ansøge om tilskud skal I være en godkendt folkeoplysende forening, der udbyder voksenundervisning. I ansøger ved at kontakte Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen.

Hvem kan søge tilskud til voksenundervisning?

For at søge tilskuddet til voksenundervisning skal foreningen:

  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • høre hjemme i Sønderborg Kommune
  • primært arbejde med undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, som er åben for alle 
  • have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, hvoraf en har bopæl i Sønderborg Kommune og er ansvarlig for det modtagne tilskud og de tildelte lokaler
  • have medlemmer/deltagere, som har indflydelse på foreningens ledelse

En forening, hvis eventuelle overskud tilfalder enkeltpersoner, kan ikke modtage tilskud.

I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget, om en forening er tilskudsberettiget. 

Hvad ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til:

  • undervisning, studiekredse, foredrag og andre debatskabende aktiviteter
  • administration af løn
  • lokaler
  • aktiviteter for voksne samt voksne og børn sammen

Udgangspunktet for beregningen af tilskud er lønkroner, hvor anvendte lønkroner i det senest afsluttede regnskabsår er udgangspunktet. For nye foreninger eller foreninger, der forventer øget aktivitet, gælder, at de skal fremsende budget med forventede udgifter til lærer/ledere. Nye foreninger skal være godkendt.

Sønderborg Kommune kan – hvis det ønskes – varetage administrationen af løn for foreninger, der ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation.

Tilskud til egne lokale kan udgøre op til 75% af de dokumenterede udgifter, dog maks. 25 kr. i timen. Ansøgningsfrist vedr. lokaletilskud er 1. april.

Tilskuddet må højst udgøre 1/3 af lønudgiften i forbindelse med undervisning, studiekredse mv. – lidt mere i forbindelse med musikundervisning og ved deltagere med handicap.

Hvornår er der deadline for ansøgning?

Ansøgning om tilskud skal indleveres senest den 15. september (til det efterfølgende år), og kommunen meddeler tilsagn senest den 15. november. Det tildelte beløb udbetales i to rater i hhv. primo januar og primo august.

Er der forpligtelser, hvis foreningen modtager et tilskud?

Foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. april indsende regnskab for anvendelsen af det foregående års tilskud. Tilskud over 500.000 kr. skal være revideret af en registreret/statsautoriseret revisor. Evt. ikke anvendte midler skal betales tilbage til Sønderborg Kommune.

Image
Foredrag

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg