Arbejdskraft og rekruttering

Få blandt andet hjælp til rekruttering, løntilskudsordninger, fastholdelse af medarbejdere og jobordninger.

Jobcenter Sønderborg har i form af Virksomhedsservice én indgang for kommunens virksomheder. Vi kan hjælpe dig med rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere, f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding. 

Kan min virksomhed få hjælp til rekruttering?

Hos Virksomhedsservice kender vi arbejdsmarkedet, jobsituationen og de ledige i Sønderborg Kommune, og vi har gjort os til specialister i at finde et godt match mellem lokale virksomheder og deres nye medarbejdere - uanset din virksomheds krav, behov eller branche. 

Vores rekrutteringsproces har 4 faser, og I kan selv vælge om I har brug for hjælp til hele eller dele af forløbet:

 1. Vi besøger din virksomhed og afdækker jeres ønsker og krav til rekrutteringen og jeres næste medarbejder
 2. Vi hjælper med at indrykke jobannoncer på jobnet.dk
 3. Vi screener kandidaten blandt de ledige
 4. Vi kommer ud til dig og gennemgår relevante kandidater, som du kan kalde til samtale
Kan jeg opkvalificere eller efteruddanne mine medarbejdere?

Der findes en række kompetenceopkvalificerende forløb, som både kan bruges til at opkvalificere allerede ansatte eller som giver mulighed for at ansætte nye medarbejdere i såkaldte opkvalificeringsjob, hvor jobcentret betaler for den nødvendige opkvalificering i forhold til virksomhedens konkrete behov i opstartsperioden. 

 • Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere
  Send dine medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer arbejder i uddannelsesperioden. Der kan desuden søges om jobrotationsydelse, som er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Læs mere om jobrotation på www.star.dk
 • Sporskifte – nye veje for nedslidningstruede medarbejdere
  Ordningen er for virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher, som kan modtage økonomisk støtte til at finde varige løsninger for deres medarbejder, som er i fare for nedslidning. Støtte kan for eksempel benyttes til professionel vejledning, efteruddannelse eller praktikophold i anden virksomhed.
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
  Ordningen er et tilbud for de virksomheder, som ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau.
 • Bedre læse-, skrive- og regnekundskaber
  Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) kan styrke medarbejderen til yderligere opkvalificering eller en hverdag med større krav til skriftlighed og dokumentation. Medarbejderen oplever ofte øget livskvalitet, fordi kommunikationsvejene bliver flere. Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med FVU kan kompenseres med Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For yderligere information kan du søge oplysninger på www.ug.dk
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
  Mulighed for kompensation af tabt arbejdsfortjeneste gør det muligt for den bogligt svageste del af medarbejderne at opkvalificere sig.
 • Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
  Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation. Kortuddannede medarbejdere får chancen for at udvikle deres kom­petencer og styrke deres position i virksomheden. Læs mere om betingelserne på www.veug.dk 
Hvilke jobordninger og praktikker kan min virksomhed få glæde af?

Der findes forskellige mulige ordninger inden for arbejdsmarkedsområdet:

 • Virksomhedspraktik
  Virksomhedspraktik er en ordning, hvor en ledig er i praktik i din virksomhed. Dette giver den ledige en chance for at afprøve og/eller styrke sine kompetencer og er helt uden løn- og forsikringsudgift for virksomheden. Efter praktikperioden kan virksomheden vurdere mulighederne for en fastansættelse eller ansættelse i job med løntilskud. Praktikken kan vare op til fire uger for medlemmer af en A-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtager og borgere, der mangler joberfaring eller har været ledige i lang tid. Det er efter en konkret vurdering muligt at forlænge praktikperioden ud over de 13 uger. Der er mulighed for at få tilskud til hjælpemidler og arbejdsredskaber under virksomhedspraktikken, ligesom det er muligt at frikøbe en medarbejder til mentorfunktion. 
 • Løntilskud
  Løntilskudsordningen giver mulighed for, at såvel raske som sygemeldte ledige kan blive ansat i din virksomhed med et tilskud fra jobcenteret for at kompensere for, at den ledige arbejdsmæssigt ikke er oppe på fuld ydelse fra første dag. 
  I private virksomheder bliver medarbejderen ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men skal dog have været ledig i mere end 6 måneder. Den ledige kan blive ansat med løntilskud i op til 12 måneder.
  På offentlige arbejdspladser kan lønnen højst svare til dagpengesatsen. Arbejdstiden afhænger af lønnen, og den bliver fastsat af arbejdsgiveren. 
  Blanket til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter
 • Mentorordning
  Jobcentret kan give støtte til, at der bliver ansat en mentor. Det er enten en medarbejder i virksomheden, der bliver frikøbt nogle timer for at støtte og oplære en anden medarbejder, eller en ekstern konsulent.

 • Fleksjob
  Virksomheden kan ansætte en person, som kun kan arbejde få timer om ugen og derved kun kan løse mindre opgaver. Ordningen omfatter også nuværende ansatte, som på grund af begrænsninger i arbejdsevnen overgår til fleksjob. Se databasen over ledige fleksjobbere her.
 • Elever og lærlinge – Talent6400
  Som virksomhed kan I både oprette elev- og lærlingepladser. I får en ’her-og-nu’ ressource under fleksible arbejdsvilkår, hvor I selv kan forme den fremtidige medarbejder til jeres behov. Bestil et talent på www.talent6400.dk
 • Opkvalificeringsjob
  Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i almindelige jobs. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at målrette opkvalificerin­gen til virksomhedens konkrete behov.
 • Integration af flygtninge
  Vær med til at integrere flygtninge ved at lade nytilkomne løse arbejdsopgaver i din virksomhed. Kommunens integrationsprogram består typisk af et forløb med danskuddannelse og virksomhedspraktik eller løntilskud. Integrationsprogrammet kan vare op til 3 år og er gennemsnitligt 37 timer om ugen.
 • Særlig støtte til handicappede

  Jobcenter Sønderborg kan tilbyde individuel assistance, som tilpasses den enkelte medarbejders særlige behov. Assistancen kan også tilbydes til nyansatte og nyuddannede.
  Vi giver blandt andet gratis råd og vejledning, hjælp til at undersøge behovet for hjælpemidler, arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen og tilskud til personlig assistance, hvor en anden medarbejder på arbejdspladsen aflaster medarbejderen i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, der er blevet vanskeligere fortsat at varetage i fuldt omfang. 

 • Socialt frikort
  Ved at ansætte en medarbejder med socialt frikort, som kan tjene 20.000 kr. skattefrit hvert år, er I med til at løfte et socialt ansvar i lokalsamfundet, og I gør en stor forskel for et andet menneske.

  Samtidig får I løst konkrete opgaver i virksomheden, som ikke normalt bliver løst, eller som tager tid væk fra jeres kerneopgave. Det kan fx være oprydning, afspritning, affaldshåndtering, have- og udeopgaver osv.

  Læs mere på www.socialtfrikort.dk

Kan min virksomhed indgå i en partnerskabsaftale?

En partnerskabsaftale med Jobcenter Sønderborg er et struktureret og gensidigt forpligtende samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt opkvalificering og afklaring af ledige, der ikke ved egen hjælp kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår. Partnerskabsaftalen indeholder spillereglerne for samarbejdet mellem virksomheden og Jobcenter Sønderborg.

Fordelene ved en partnerskabsaftale er:

 • nye medarbejdere med nye kræfter
 • fast kontaktperson hos Jobcenter Sønderborg
 • mulighed for at få del i tilskudsordningerne
 • gratis rådgivning omkring nyansættelser
 • muligheden for at påtage sig et socialt ansvar
Kan min virksomhed få et sambesøg?

Når du bestiller et sambesøg, besøger tre konsulenter fra Jobcenter Sønderborg din virksomhed til en snak om din virksomheds vækstpotentiale. Konsulenterne kommer ud til din virksomhed og lytter til jeres behov og udfordringer med at skabe vækst her og nu og i fremtiden i forhold til kompetencer og medarbejdere. 

Et sambesøg kan fx føre til:

 • En plan for, hvordan jeres behov for kompetencer bliver opfyldt
 • Hjælp til uddannelsesplanlægning, fx af ufaglærte medarbejdere
 • Vejledning i finansiering af uddannelsesaktiviteter og brug af tilskudsordninger
 • Hjælp til rekruttering af de rette medarbejdere
 • Hjælp til at forebygge sygefravær og fastholde fraværstruede medarbejdere
 • Kvalificeret input til den langsigtede udvikling for jeres virksomhed

Kontakt os og hør mere.

Hvordan fastholder jeg min medarbejder i virksomheden?

Hvis du er bekymret for en medarbejder eller flere med fx drypvis fravær, kan du få hjælp af Rejseholdet gennem Jobcenter Sønderborg, som har indgående kendskab til at forebygge sygefravær. 

Vi hjælper blandt andet med at:

 • holde uforpligtende og uvildige samtaler med dine medarbejdere
 • fastholde dine medarbejdere i arbejde inden sygemeldingen ved hjælp af de tilbud, der eksisterer inden for det offentlige og private
 • støtte til at koordinere det formelle, når en medarbejder har sygefravær
Kan jeg få hjælp ved større afskedigelser og rådgivning om arbejdsfordeling?

Der er forskellige muligheder for hjælp til dine medarbejdere, hvis din virksomhed nedskalerer eller indgår i et nyt partnerskab.

 • Arbejdsfordeling
  Arbejdsfordeling er en løsning for din virksomhed, som i en overgang ikke har nok opgaver til alle ansatte, men vil undgå afskedigelser. Herved nedsættes medarbejdernes arbejdstid, og de modtager i stedet for løn dagpenge. Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • Assistance ved større afskedigelser
  Ved større afskedigelser tilbyder jobcentret hjælp til både virksomhed og medarbejdere ved at rådgive om mulighederne for den opsagte medarbejder fx i form af jobsøgningskurser og efter- eller videreuddannelse. Læs mere på om ordninger ang. større afskedigelser.
 • Partnerskabsaftale
  ​En partnerskabsaftale beskriver typisk de fælles rammer for, hvordan borger, virksomhed og jobcenter samarbejder for at få borgeren i arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan eksempelvis have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere - evt. med tilkoblede vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt tilknytning af mentor.
Kan min virksomhed få hjælp, hvis min medarbejder bliver syg eller handicappet?

Der er forskellige løsninger til at koordinere et sygdomsforløb:

 • Anmeldelse af og refusion for sygefravær og barsel
  Er en medarbejder sygemeldt eller på barsel i mere end 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra kommunen. Virksomheden opfordres til at anmelde sygdom og barsel hurtigst muligt til kommunen via NemRefusion.
 • Fast track – tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger
  Hvis arbejdsgiver eller medarbejder vurderer, at medarbejderens sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), kan der inden for de første fem uger af fraværet anmodes om Fast track-behandling af sygemeldingen hos jobcentret. På denne måde afholder kommunen automatisk den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen.
 • Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
  Senest fire uger efter første fraværsdag skal arbejdsgivere indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale, som blandt andet handler om hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.
 • Delvis syge- eller raskmelding
  Jobcentret kan hjælpe med at fastholde en sygemeldt medarbejder i arbejdet via delvis syg- eller raskmelding. Delvis sygemelding er for medarbejdere, som er fraværende over en længere periode grundet sygdomsbehandling eller nedsat arbejdsevne. Delvis raskmelding anvendes, når medarbejdere efter lang tids sygdom, er klar til at vende tilbage til arbejdet på nedsat tid. Virksomheden modtager dog kompensation i medarbejderens sygdomsperiode.
 • Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
  Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.
 • Personlig assistance
  For medarbejdere, som har behov for støtte grundet varig funktionsnedsættelse, kan man blive tildelt en personlig assistent i op til 20 timer om ugen. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter, og assistenten kan enten være en udefrakommende person eller en frikøbt kollega. Virksomheden modtager herefter løntilskud.
  Søg udbetaling af tilskud til personlig assistance
  Søg personlig assistance til handicappede i erhverv eller uddannelse
Kan jeg ansætte en ukrainsk flygtning?

Ukrainere, som har opholdstilladelse efter den nye særlov, har tilladelse til at arbejde i Danmark.

Hvis du ønsker at ansætte ukrainske flygtninge kan du kontakte jobcentrets virksomhedsservice på tlf. 88 72 40 31 eller mail virksomhedsservice@sonderborg.dk. Her kan du få sparring og vejledning og få jobåbninger lagt ind i vores jobbank.

Du kan også finde mere information til arbejdsgivere her: https://jobguideukraine.dk/for-dig-som-arbejdsgiver/

Image
Ingeniør

Kontakt os

Virksomhedsservice
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg