Støj- og røggener

Læs mere om hvilke retningslinjer og krav der er til virksomheder i forhold til støj, røg og forurening samt hvordan du klager over støj, røg eller lugt.

Hvis du oplever problemer med støj, lugt eller røg, er den bedste løsning ofte, at du selv prøver at løse problemet. Måske er den, der forurener ikke klar over, at det generer nogen. Ellers kan du klage via knappen øverst.

Du skal være opmærksom på, at en klage som hovedregel er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der er klaget over. Det gælder både skriftlige og mundtlige klager.

Husk at forurening og miljøuheld altid skal anmeldes til 112.

Kan min klage blive afvist?

Miljømyndigheden kan vælge ikke at behandle din klage over fx lugt- eller røggener, hvis myndigheden vurderer, at din sag har en mindre betydning for miljøet. Det gælder også, selvom du føler dig generet.

Hvem skal jeg henvende mig til om støjgener ved fester, gaderæs og sejlads?

Naboer og folk på gaden, der fester samt særligt støjende køretøjer er politiets opgave. Dette gælder også gaderæs på offentlige veje og sejlads med motorbåde.

Hvilke regler er der for fyring i brændeovne og fastbrændselsfyr?

For at undgå røg og udledning af sundhedsskadelige partikler, er det vigtigt, at du tænder korrekt op i din brændeovn. Det er også vigtigt, at du kun brænder rent brændsel af. Kravene i kommunens ”Forskrift for brug ad brændeovne m.v.” skal overholdes.

Hvilke regler er der, hvis jeg vil lave bål?
regulativet for husholdningsaffald må borgere og spejderklubber med flere lave en bålplads til hygge, snobrød og lignende.

Der må dog kun afbrændes rent og tørt træ. I bålet må der fx ikke være træ fra træpaller, hegnsbjælker, vindueskarme og døre eller andet træ der har været malet, imprægneret eller som indeholder skruer, søm eller beslag. Der er forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn med videre.

Der skal udvises forsigtighed og sikres, at bålet ikke er til gene for omgivelserne. Sønderborg Kommune anbefaler, at bålet er mindst 5 meter fra bygninger, og 15 meter fra bygninger med stråtag og brandbare oplag.

For landbrug, parker og planteskoler med flere i det åbne land er det lovligt at afbrænde kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter. Det skal dog ske med hensyn til naboer og brændbare materialer.

Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser.

Sankt Hans bål

Det er selvfølgeligt stadigvæk fuldt lovligt at holde Sankt Hans og tænde et festblus.

Dog må bålet kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsaffald i Sankt Hans bålet.

Når I bygger et Sankt Hans bål, skal I placere det, så der ikke opstår brandfare for personer, bygninger eller anden ejendom og forebygges eller formindskes også røgen ikke generer omgivelserne.

Sønderborg Kommune anbefaler, at I sikrer, at:

  • bålet er mindst 30 meter fra den nærmeste bygning med hårdt tag
  • bålet er mindst 200 meter til bygninger med stråtag

Vil I afholde et Sankt Hans arrangement på offentlige arealer, skal I anmelde det til Projekt og Anlæg på projektoganlaeg@sonderborg.dk

  • bålet er mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og oplag af let antændelige materialer som træ og plast
  • varmen fra bålet ikke kan ødelægge hegn og vegetation
  • der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brandspredning
Hvilke støjregler er der for vindmøller?

Vindmøller har deres egne støjregler, der kan ses i Vindmøllebekendtgørelsen.

Hvilke regler er der for virksomheder, restauranter, diskoteker, autoværksteder m.m.?

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg der har en miljøgodkendelse, skal overholde de vilkår, som er i miljøgodkendelsen.

Restauranter og diskoteker i Sønderborg Kommune er omfattet af "Forskrift for indretning og drift af restauranter".

Autoværksteder har deres egne krav til indretning og drift. Læs dem i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Skal jeg anmelde midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsprojekter?

Hvis du foretager midlertidige aktiviteter, der giver støv, støv og vibrationer, skal du anmelde det. Det kan være:

  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv- eller støjfremkaldende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Erhverv og Affald skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du begynder arbejdet.

Bygge- og anlægsprojekter skal overholde kravene i kommunens "Forskrift for bygge og anlægsprojekter".

Må man holde sin bil i tomgang?

Du må ifølge Sønderborg Kommunes tomgangsregulativ ikke holde med bilen i tomgang i mere end ét minutfor at begrænse støjgener og luftforurening.

Image
Forurening

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00