Beskyttet natur og dyrearter

Læs om beskyttede dyrearter og natur i Sønderborg Kommune.

I Sønderborg Kommune har vi en særdeles smuk natur med et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv, som vi arbejder på at bevare. 

Hvilke dyrearter er særligt beskyttede i Sønderborg Kommune?

Padder

Krybdyr

Flagermus

Læs mere om internationalt beskyttede dyreater (habitatdirektivet) og beskyttede arter i Danmark.

I Sønderborg Kommune tager vi også særligt vare på stor skallesluger.

Hvordan beskytter Sønderborg Kommune naturen?

I Sønderborg Kommune arbejder vi for at beskytte og sikre mangfoldighed og variation i vores naturområder, dyr og planter ved at skabe grønne forbindelseslinjer. Disse spredningsmuligheder mellem vores naturområder kan være en kombination af stier, levende hegn, sten- og jorddiger og nye vandhuller. 

Danmark har forpligtet sig til at overholde en række EU-direktiver såsom habitatdirektivetfuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet, som giver dyr og planter øget beskyttelse. I Sønderborg Kommune er der fem flotte habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder, som bidrager med levesteder for naturtyper og arter af betydning for EU. Områderne kaldes også for Natura 2000-områder.

Hvad er Better BirdLIFE-projektet?

Sønderborg Kommune deltager i projektet Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre levevilkårene for kystfugle i den vestlige del af Østersøen. I vores område fokuserer vi på ederfuglen.

Ederfugl

Ederfuglen er 53-60 cm lang og har et vingefanget 80-108 cm. Den vejer 1200-2800 gram og æder især muslinger, snegle og krebsdyr, men kan også tage fisk. Den søger som regel sin føde i lavvandede områder, men kan dykke ned til 20 meters dybde. Muslingerne, der især er blåmuslinger, sluges hele, og skallerne males i stykker i kråsen.

For at hjælpe bestanden af ederfugle i vores område, laver vi stenrev, som giver muslingerne mulighed for at etablere stabile bestande.

De nye stenrev er således med til at forbedre bevaringsstatus for fuglene, da de giver gode muligheder for at søge føde.

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00