Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.

Bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

Medmindre du har fået dispensation fra kommunen, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke eller benytte arealet til noget andet inden for de pågældende beskyttelseslinjers zone.

Hvilke beskyttelseslinjer er der at tage hensyn til?

Der er følgende beskyttelseslinjer, som der skal tages hensyn til:

Skal jeg have en dispensation?

Mange projekter – fx byggeri og anlæg – kræver udover landzonetilladelse også dispensation fra en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer. Du må først begynde projektet, hvis kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Ønsker du at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal du søge hos Kystdirektoratet. Ønsker du at søge dispensation fra de øvrige beskyttelseslinjer, skal du sende ansøgningen til Sønderborg Kommune. Kontaktoplysninger ses længere nede på siden. Du skal beskrive og begrunde det ønskede projekt og særligt begrunde, hvorfor projektet ikke kan ligge uden for bygge- og beskyttelseslinjen. Du skal vedlægge kortmateriale, der viser placering og omfang af det ansøgte, og tegningsmateriale, der viser eventuel bebyggelse.

Alle tinglyste ejere skal underskrive ansøgningen, eller du skal vedlægge en fuldmagt fra ejerne.

Hvordan er processen omkring en ansøgning?

Hvis der er tale om en ansøgning inden for skovbyggelinjen, sender vi projektet til høring hos skovejeren. Hvis der er tale om en ansøgning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, sender vi projektet i høring hos Museum Sønderjylland. Hvis der er tale om en ansøgning inden for kirkebyggelinjen, sender vi projektet i høring hos Haderslev Stift. De modtagne udtalelser bliver samlet i den endelige vurdering.

I hver enkelt sag skal der foretages en konkret vurdering og afvejning af naturbeskyttelseslovens formål, hovedregel, hensyn og undtagelser. Afgørelsen sender vi til ansøger. Hvis der meddeles dispensation, sender vi også afgørelsen til andre klageberettigede.

Du må først bruge dispensationen, når klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må du kun benytte dispensationen, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vedtager dette. Hvis der bliver klaget over dispensationen, orienterer kommunen straks ansøgeren.

Vær opmærksom på, at du i sager om byggeri også skal søge om byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse, når klagefristen for dispensation er udløbet, og når alt relevant materiale til byggesagsbehandlingen er modtaget. En dispensation bortfalder, hvis den ikke er brugt inden for tre år.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil klage?

Du kan klage over en afgørelse via klageportalen hos Nævnenes Hus. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du er privatperson, og for virksomheder og organisationer er beløbet 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Image
Skovbryn

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00