logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Valgplakater

Her kan du læse hvor og hvordan du må hænge valgplakater op og hvornår du skal sørge for at tage dem ned igen.
Opdateret 12.08.2019

Hvad er en valgplakat?

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”. Se lov om offentlige veje m.v. §§ 84-85 (retsinformation).

Valgplakater, der opfylder disse krav, fritager partier, kandidater og kandidatlister med flere for at skulle søge vejbestyrelsen/kommunen om tilladelse til at hænge valgplakater op.

Ønsker et parti, en kandidatliste eller en kandidat med flere at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre, skal der søges om tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller kommune.

Periode for ophængning og nedtagning af valgplakater 

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (fx menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje uden forudgående tilladelse fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore, spyd m.v.), skal være taget ned igen ved døgnets afslutning senest 8 dage efter valgdagen.

Valgplakater i bybilledet

Retningslinjer for tilladt ophængning af valgplakater

Valgplakater må hænges op på

 • master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, 
 • offentlige veje
 • vejtræer, hegn
 • indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater
 • halmvogne og lignende i det åbne land

Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder

 • færdselstavler
 • vejvisningstavler eller lignende udstyr
 • forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Det er ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, og der må heller ikke saves eller beskæres, for at kunne hænge valgplakater op.

Af hensyn til færdselssikkerheden må valgplakater ikke ophænges:

 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, eller
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten. 

Der vil dog altid blive foretaget en konkret vurdering af de enkelte tilfælde, inden der eventuelt gives et påbud om nedtagning.

Tydelig afsender på valgplakaten

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person (fx partiorganisation eller lignende), der har stået for ophængningen af valgplakaterne.

Oplysninger om en juridisk person skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.