logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskyttet natur og invasive arter

Læs om beskyttede dyrearter og invasive plantearter i Sønderborg Kommune, vores truede fugleart Stor Skallesluger, naturbeskyttelsesloven med videre.
Opdateret 27.04.2020

I Sønderborg Kommune har vi en særdeles smuk natur med et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv. Det arbejder vi i kommunen for at sikre, så vi alle kan nyde det. Du kan læse mere i Naturpolitikken.

Beskyttede dyrearter i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune har vi fem arter af padder og en art af krybdyr, der er særligt beskyttede. Desuden har vi en række arter af flagermus.

Padder

Krybdyr

Flagermus

Læs mere: Internationalt beskyttede dyreater (habitatdirektivet)

Stor skallesluger

Da storkommunerne blev ”født” ved årsskiftet 2006/2007, fik hver kommune en truet fugle- eller dyreart eller en blomst, som kommunen blev forpligtet til at tage særligt vare på. Vi fik - efter lidt debat med miljøministeren - stor skallesluger.

I første omgang var det guldpirolen, der var udpeget. Argumentet for at takke nej til guldpirolen var fra kommunens side, at den slet ikke fandtes her – ”og hvordan skal vi passe på en fugl, der ikke er her?”. Det var et spørgsmål, som også Miljøministeriet havde svært ved at svare på, og derfor blev Sønderborgs ønske om at få stor skallesluger imødekommet. Læs brevet fra borgmesteren her og se ministerens svar her.

Naturbeskyttelse

Gennem bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven arbejder vi for at beskytte og sikre mangfoldighed og variation i vores naturområder, dyr og planter.

Vi sikrer mangfoldigheden ved at skabe grønne forbindelseslinjer. Disse spredningsmuligheder mellem vores naturområder kan være en kombination af stier, levende hegn, sten- og jorddiger og nye vandhuller. Jo bedre naturkvalitet, jo større naturoplevelse – også for de fremtidige generationer.

Naturbeskyttelsesloven beskytter bestemte naturtyper mod ændring. Hvis du er i tvivl om, hvad du må på dine arealer, kan du altid spørge os i kommunen. Vi har pligt til at svare dig inden for fire uger.

Det er kommunen der afgør, om arealer er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere: Naturbeskyttelsesloven

Læs mere: § 3-beskyttet natur

​EU-direktiver

Danmark har forpligtet sig til at overholde en række EU-direktiver. På naturområdet er det primært habitatdirektivetfuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet, som giver dyr og planter øget beskyttelse. I Sønderborg Kommune er der fem flotte habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder, som bidrager med levesteder for naturtyper og arter af betydning for EU. Områderne kaldes også for Natura 2000-områder.

Læs mere: Natura 2000-områderne

Invasive plantearter i Danmark

Uønskede plantearter, også kaldet invasive arter, dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden, og her påvirker de naturlige arter. De kaldes også for landskabsukrudt, og de er med til at fortrænge eller ødelægge levebetingelserne for de naturlige danske arter.

Læs mere: De invasive arter