Aktivitetspuljen

I aktivitetspuljen kan du søge om tilskud til aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud eller andre aktiviteter.

Foreninger, kredse eller borgere kan få del i Aktivitetspuljen, som understøtter aktiviteter, som fremmer kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

Det kan fx være deltagelse i stævner, materialer, afholdelse af arrangementer.

Ansøgningsfrist er den 1. september.

Hvilke aktiviteter kan der søges om tilskud til?

Der kan søges om tilskud til arrangementer, der afholdes i kalenderåret hvor der søges eller som planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter).

Der kan bl.a. søges om tilskud til:

 • Aktiviteter som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere
 • Deltagelse i stævner, cup o.l., som ikke er en del af det sædvanlige forløb for en folkeoplysende forening. Der kan bl.a. ydes tilskud til stævnegebyr samt kørsel.
 • Materialer/rekvisitter o.l. af folkeoplysende karakter, kan søges af foreninger, klubber og kredse som ikke kan søge eller modtage tilskud fra Sønderborg-Ordningen.
 • Afholdelse af aktiviteter/arrangementer – f.eks. stævner, musikarrangementer, kulturelle arrangementer o.l..
 • Støtte til Folkeuniversitetsarrangementer.

Der kan ikke ydes tilskud til forplejning. Der kan gives direkte tilskud eller underskudsgaranti, og tilskud udbetales i det regnskabsår hvor deadline er.

Hvad skal vores ansøgning indeholde?

Ansøgningen skal indeholde følgende beskrivelse:

 • Formål for aktivitet, som der søges om tilskud til.
 • Indhold med beskrivelse af arrangementet/aktiviteten samt hvad der søges om tilskud til.
 • Angivelse af finansieringen – herunder egenfinansieringen.
 • Angivelse af, hvad der specifikt søges om tilskud til.
 • Oplysning såfremt der er søgt om midler andre steder.
 • Regnskab for arrangementet, hvis dette er afviklet.
 • Budget for arrangementet/aktiviteten.
 • Såfremt det er en etableret forening, skal regnskab for det seneste afsluttede regnskabsår medsendes.

Ansøgningsfristen er 1. september. Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Der skal derfor indsendes et tilbagemeldingsskema, samt kopier af eventuelle relevante bilag.

Image
Svømmer

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg