logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og anlægsaffald

Godt håndværk - få styr på affaldsreglerne.

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal anmeldes til kommunen er:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Farligt affald
 • Asbestholdigt affald

Du kan læse regulativet for erhvervsaffald her.

Opdateret 08.04.2021

I Danmark skal du som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt. Hvis arbejdet frembringer støv eller støj, skal du også anmelde den midlertidige aktivitet.

Husk at anmelde byggeaffald hvis:

 • et projekt frembringer mere end 1 ton affald
 • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950 til 1977.

Efter den 1. januar 2021 er reglerne blevet skærpet, og alle anmeldelser skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. Erfaringsmæssigt indeholder de fleste malede overflader forurenede stoffer og skal undersøges. Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald.

Er der tale om oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder bør der samtidig kortlægges for kulbrinteforurening, jf. bilag 3.9 i miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald

Sådan anmelder du dit byggeaffald

Når du ansøger kommunen om et byggeprojekt, eksempelvis en nedrivningstilladelse, skal du som et trin i ansøgningsprocessen udfylde anmeldelsesskemaet ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald”. Har du ikke medsendt anmeldelsesskemaet, vil du i forbindelse med kommunens sagsbehandling blive bedt om at udfylde det.

Vær opmærksom på, at kommunen gerne skal modtage anmeldelsesskemaet hurtigst muligt, dog senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Særlige regler om identifikation af problematiske stoffer

Ved følgende byggearbejde, skal du foretage en screening af bygningen, inden du går i gang med arbejdet:

 • Renovering eller nedrivning af bygninger hvor arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Sådan screener du din bygning for problematiske stoffer

Som led i din byggesag skal du screene din bygning for problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Du skal selv sikre, at bygningen er screenet og at du ved hjælp af analyser har kortlagt malinger og bygningsdele, som kan indeholde problematiske stoffer. Er bygningskortlægningen ikke fyldestgørende vil Sønderborg Kommune ikke godkende anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald, og du risikerer at få et forbud mod at påbegynde nedrivningen, indtil bygningen er korrekt kortlagt.

Hvem skal kortlægge

Erfaringerne fra de sidste ti års arbejde med kortlægninger er, at det kræver erfaring og specialistviden at screene og kortlægge en bygning. Sønderborg Kommune anbefaler derfor, at bygningskortlægningen udføres af en professionel rådgiver, så snart der er tale om bygninger, som består af mange bygningsdele, fx boliger, sommerhuse, kontor- og industribygninger.

Ved nedrivning af carporte, drivhuse eller bygninger med ubehandlet murværk kan kortlægningen måske undværes. Kontakt Erhverv og Affald for vejledning på 88 72 43 80.

Husk at indsende anmeldelsen hurtigst muligt, og senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Link: Find mere information om PCB på www.pcb-guiden.dk

Link: Find mere information om arbejdet med asbest her Asbest (at.dk) og Asbest (mst.dk)

Midlertidig aktivitet

Planlægger du at renovere eller nedrive en bygning, hvor arbejdet frembringer støv og støj, og kan være til gene for dine naboer, skal du huske at anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage, før du går i gang. Det gælder for:

 • støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
 • nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.

Anmeld midlertidig aktiviteter