logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.
Opdateret 20.01.2022

Bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

Medmindre du har fået dispensation fra kommunen, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke eller benytte arealet til noget andet inden for de pågældende beskyttelseslinjers zone.

Hvilke beskyttelseslinjer er der at tage hensyn til?

Der er følgende beskyttelseslinjer, som der skal tages hensyn til:

Skal jeg have en dispensation?

Mange projekter – fx byggeri og anlæg – kræver udover landzonetilladelse også dispensation fra en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer. Du må først begynde projektet, hvis kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Ønsker du at søge dispensation fra de forskellige beskyttelseslinjer, skal du sende ansøgningen til Sønderborg Kommune. Kontaktoplysninger ses længere nede på siden. Du skal beskrive og begrunde det ønskede projekt og særligt begrunde, hvorfor projektet ikke kan ligge uden for bygge- og beskyttelseslinjen. Du skal vedlægge kortmateriale, der viser placering og omfang af det ansøgte, og tegningsmateriale, der viser eventuel bebyggelse.

Alle tinglyste ejere skal underskrive ansøgningen, eller du skal vedlægge en fuldmagt fra ejerne.

Hvordan er processen omkring en ansøgning?

Vi besigtiger normalt ejendommen. Hvis der er tale om en ansøgning inden for skovbyggelinjen, sender vi projektet til høring hos skovejeren. Vi sender ansøgninger inden for beskyttelseslinjerne til udtalelse hos eventuelle berørte parter, fx Museum Sønderjylland, Naturstyrelsen og Fredningsnævnet. De modtagne bemærkninger, udtalelser eller dispensationer bliver samlet i den endelige vurdering af projektet. Først derefter træffer vi afgørelsen.

I hver enkelt sag skal der foretages en konkret vurdering og afvejning af formål, hovedregel, hensyn og undtagelser. Afgørelsen sender vi til ansøgeren og til indsigerne. Hvis der meddeles dispensation, sender vi også afgørelsen til andre interessenter.

Du må først bruge dispensationen, når klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må du kun benytte dispensationen, hvis Naturklagenævnet vedtager dette. Hvis der bliver klaget over dispensationen, orienterer kommunen straks ansøgeren.

Vær opmærksom på, at du i sager om byggeri også skal søge om byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse, når klagefristen for dispensation er udløbet, og når alt relevant materiale til byggesagsbehandlingen er modtaget. En dispensation bortfalder, hvis den ikke er brugt inden for tre år.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil klage?

Du skal sende din klage til kommunen, som sender den videre til Naturklagenævnet. Klageberettigede er ansøgeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. De forhold, der kan påklages, er fuld efterprøvelse af både rets- og/eller skønsspørgsmål.

Du skal klage skriftligt til Sønderborg Kommune inden fire uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Naturklagenævnet behandler først klagen, når klageren har betalt et gebyr på 500 kroner. Derfor sender Naturklagenævnet en opkrævning, når de har modtaget klagen.