logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.
Opdateret 24.10.2019

Hvorfor har vi bygge- og beskyttelseslinjer?

Bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. Formålet med linjerne er landskabelige, biologiske, rekreative og arkæologiske hensyn.

Læs mere: §§ 15-19 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere: Kort om de forskellige bygge- og beskyttelseslinjer

Hvad betyder det?

Medmindre du har fået dispensation fra kommunen, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke eller benytte arealet til noget andet inden for de pågældende beskyttelseslinjers zone.

Kommunen kan træffe afgørelse om dispensation, og det er også kommunen, der sikrer, at reglerne overholdes.

Mange projekter – fx byggeri og anlæg – kræver udover landzonetilladelse også dispensation fra en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer. Du må først begynde projektet, hvis kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Hvem er myndighed?

Sønderborg Kommune er myndighed for §§ 16, 17, 18 og 19.

Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet er myndighed for § 15. Vi sender derfor dispensationssager vedrørende strandbeskyttelseslinjen til Kystdirektoratet.

Læs mere: § 65 i naturbeskyttelsesloven

Søg om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra de forskellige beskyttelseslinjer, skal du sende ansøgningen til Sønderborg Kommune. Kontaktoplysninger ses længere nede på siden. Du skal beskrive og begrunde det ønskede projekt og særligt begrunde, hvorfor projektet ikke kan ligge uden for bygge- og beskyttelseslinjen. Du skal vedlægge kortmateriale, der viser placering og omfang af det ansøgte, og tegningsmateriale, der viser eventuel bebyggelse.

Alle tinglyste ejere skal underskrive ansøgningen, eller du skal vedlægge en fuldmagt fra ejerne.

Sådan foregår det

Vi besigtiger normalt ejendommen. Hvis der er tale om en ansøgning inden for skovbyggelinjen, sender vi projektet til høring hos skovejeren. Vi sender ansøgninger inden for beskyttelseslinjerne til udtalelse hos eventuelle berørte parter, fx Museum Sønderjylland, Naturstyrelsen og Fredningsnævnet. De modtagne bemærkninger, udtalelser eller dispensationer bliver samlet i den endelige vurdering af projektet. Først derefter træffer vi afgørelsen.

Afgørelsen

I hver enkelt sag skal der foretages en konkret vurdering og afvejning af formål, hovedregel, hensyn og undtagelser. Afgørelsen sender vi til ansøgeren og til indsigerne. Hvis der meddeles dispensation, sender vi også afgørelsen til andre interessenter, typisk Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening med flere.

Du må først bruge dispensationen, når klagefristen er udløbet. Det er både borgere og interesseorganisationer, der kan klage. Hvis der bliver klaget, må du kun benytte dispensationen, hvis Naturklagenævnet vedtager dette. Hvis der bliver klaget over dispensationen, orienterer kommunen straks ansøgeren.

Vær opmærksom på, at du i sager om byggeri også skal søge om byggetilladelse. Sønderborg Kommune kan først give byggetilladelse, når klagefristen for dispensation er udløbet, og når alt relevant materiale til byggesagsbehandlingen er modtaget. En dispensation bortfalder, hvis den ikke er brugt inden for tre år.

Hvis du ønsker at klage

Naturklagenævnet er klagemyndigheden, men du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre. Klageberettigede er ansøgeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. De forhold, der kan påklages, er fuld efterprøvelse af både rets- og/eller skønsspørgsmål.

Du skal klage skriftligt til Sønderborg Kommune inden fire uger, efter at afgørelsen er offentliggjort. Naturklagenævnet behandler først klagen, når klageren har betalt et gebyr på 500 kroner. Derfor sender Naturklagenævnet en opkrævning, når de har modtaget klagen.