logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Markstakke, møddingspladser og gyllebeholdere

Her finder du information om markstakker, opbevaring af gødning og sikkerhedskrav ved gyllebeholdere.
Opdateret 24.11.2021

Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvor må jeg etablere et husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag?

Etablering af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande:

  • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
  • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
  • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m²
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel

Dette gælder, hvis dit dyrehold har størrelse svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold.

Hvor må jeg opbevare fast gødning?

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller i en tæt lukket container, placeret på et befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.

Møddingens sider skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3% fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1% fald mod afløb. Afløb skal føres til en møddingsaftbeholder eller lignende. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med et vandtæt og tætsluttende materiale, straks efter udlægning.

Hvor må jeg opbevare flydende husdyrgødning?

Flydende husdyrgødning kan opbevares i lukkede eller åbne beholdere. Der stilles krav om, at opbevaringsanlæggene har en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Denne vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af den producerede mængde kvælstof i husdyrgødningen stammer fra kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med overdækning i form af flydelag, teltoverdækning eller lignende. Der skal føres logbog minimum én gang hver måned for beholdere med flydende husdyrgødning. Dette kan dog undlades, hvis der er etableret fast overdækning i form af fx teltdug.

Se et skema til logbog og vejledningen på Miljøministeriets hjemmeside

Hvad må jeg lægge i markstak?

Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30% for hvert delparti. For at gødning er kompostlignende, skal det som hovedregel have ligget i stalden i 3-4 måneder.

Dybstrøelse fra svin, uden separat gødeareal er en undtagelse. Svin fordeler ikke gødning naturligt over hele gødningsmåtten, som fx kvæg gør. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydelig under 30%. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges store mængder halm på jorden under markstakken, fx et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

Markstakken skal overholde de samme afstandskrav som møddingspladser, stalde med mere. Stakkene må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Der skal føres optegnelse over markstakkens placering og oplagringsperiode. Det anbefales, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer, dog mindst 30 meter fra skel.

Er der kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft?

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal have beholderkontrol hhv. hvert 5. eller hvert 10. år afhængig af, hvor tæt beholderen ligger på søer og åbne vandløb. Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl.

Skal jeg have en alarm på min gyllebeholder?

Ejer du en gyllebeholder på mere end 100 m³, skal du måske have installeret alarm på gyllebeholderen. Det er beholderens geografiske placering, der er afgørende for, om der skal installeres en alarm.

Hvis gyllebeholderen ligger inden for 100 m fra en sø på mere end 100  eller et åbent vandløb, skal den have installeret en gyllealarm. Se mere på kortet herunder.

Hvad skal en alarm på en gyllebeholder kunne?

Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Det anbefales desuden, at der anvendes et alarmsystem, som kan registrere stigning i gylleoverfladen, når der pumpes til beholderen.

Ligger din beholder på en skråning, der hælder mere end seks grader, skal du derudover etablere en vold eller barriere.

Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt over kravene til gyllebeholdere:

Beliggenhed Barriere Alarm Terrænændring
I risikoområde* < 100 meter fra åbne søer og vandløb Ja Ja Nej
I risikoområde* > 100 meter fra åbne søer og vandløb Nej Ja Ja
Udenfor risikoområde* < 100 meter fra åbne vandløb og søer Nej Ja Nej
Riskoområde* = område, hvor terrænet skråner mere end en gennemsnitlig hældning på seks grader fra beholder mod åbne vandløb eller sø på over 100 m2