logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et skovrejsningsprojekt ved Elstrup

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 25. juni 2015 modtaget anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 360 Elstrup ejerlav, Egen. Projektet omfatter 3,2 ha skovrejsning på landbrugsjord. 

Skovrejsning er opført på bilag 2, punkt 1 d, nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning.

Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at skovrejsning ved Elstrup ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at skovrejsning ved Elstrup ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 4.