logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

Opdateret 12.06.2019

Sønderborg Byråd har den 4. juni 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forslaget har været sendt i høring i perioden 29. marts til 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager, sendes forslaget i fornyet høring.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse på et område, der tidligere var udlagt til offentligt grønt område.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i frem til den 22. juli 2019. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 8, stk. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et forslag til en lokalplan har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447. Du har mulighed for at klage indtil 4 uger fra offentliggørelsen.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Kristian Holm Jacobsen
Tlf.: 27 90 54 54
E-mail: khja@sonderborg.dk