logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

Opdateret 19.04.2022

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 5. april 2022 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et projekt, som Sønderborg Kommune har modtaget fra Nordborg Andelsboligforening. Projektforslaget rummer 16 almene familieboliger, der opføres som tæt-lav rækkehuse med egen have, hvor de eksisterende stiforbindelser bevares og understøtter fællesskabet og nærværet mellem områdets beboere.

Foruden etablering af det nye boligområde vil den eksisterende døgninstitution på Jeppesdam 95 blive tidssvarende renoveret. De seks nuværende lejligheder i bygningen moderniseres og vil blive omdannet fra almene ældreboliger til 3-6 almene familieboliger.

Projektet harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området, der består af almene boliger og private parcelhuse, men kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelse. Derfor skal lokalplanen danne grundlag for det ansøgte projekt , skabe en mere fleksibel udnyttelse af de tilbageværende arealer i lokalplanområdet, samt opdatere det gældende plangrundlag.

Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jævnfør planlovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder kun, indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger frem til den 17. maj 2022. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Lokalplan for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg (nr. 1.1-3)

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.