logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplan nr. 4.1-8 for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg og kommuneplantillæg nr. 11

Opdateret 30.11.2018

Sønderborg Byråd har den 28. november 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.1-8 for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af det eksisterende hotel Bella Italia på Lille Rådhusgade.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som fastlægger området til centerformål med hotelvirksomhed.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger frem til den 25. januar 2019. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 8, stk. 2.

Klagemulighed

Hvis forslaget vedtages efter høringsperioden, har du mulighed for at klage i indtil 4 uger fra den endelige lokalplans offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag i høring har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.