logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til lokalplantillæg for et boligområde i Nybøl

Opdateret 15.08.2019

Sønderborgs Teknik- og Miljøudvalg har den 13. august 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplantillæg nr. 28 T1 til lokalplan 28 for et boligområde i Nybøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et regnvandsbassin på ca. 5.500 m² i Nybøl til forsinkelse af regnvand fra, blandt andet, et nyt boligområde ved Påkjær Vænge inden udløb til Bredbækken i Nybøl.

Regnvandsbassinet ønskes etableret på matrikel nr. 683, Nybøl ejerlav, Nybøl, som er ejet af Sønderborg Kommune. Arealet ligger syd-øst for det nye boligområde, og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl. Arealet ligger i et delområde, som er udlagt til rekreativt areal til idrætsfaciliteter i form af bueskydningsbane, boldbaner og eventuelt atletikbane.

Det vil være i strid med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan at etablere et regnvandsbassin på det pågældende areal. Projektet kræver derfor en ændring af den eksisterende lokalplan.

Lokalplantillægget har således til formål at muliggøre etableringen af regnvandsbassinet. Samtidig har tillægget til formål at ændre på afgrænsningen for delområde B i den eksisterende lokalplan, så beplantningsbæltet langs lokalplanområdets østlige grænse udlægges i den bredde, det har i dag. Dette skyldes, at beplantningsbæltet reelt er smallere end lokalplanen beskriver. Den ændrede afgrænsning betyder, at restarealet på sigt kan tillægges de tilstødende matrikler til boligformål.

Baggrunden for ændringen af delområde B er, at tidligere Sundeved Kommune tildelte de pågældende parcelejendomme en ’brugsret’ over græsarealet mellem det etablerede beplantningsbælte og parcelhusejendommene, som kommunen ikke havde interesse i at passe. Enkelte grundejere har efterfølgende fået arealoverført en del af dette grønne areal, mens andre ikke har vist interesse. Det grønne fællesareal omkring beplantningsbæltet fremstår derfor i dag smallere end anvist i lokalplanen.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Forslaget til lokalplantillægget er i offentlig høring i 2 uger frem til den 28. august 2019. Mens forslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til planen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10, stk. 8, nr. 2.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.