logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse

Opdateret 19.07.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om
miljøgodkendelse på ejendommen Nedervej 16, 6430 Nordborg.

Beskrivelse

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.
Ejendommen beliggende på Nedervej 16, 6430 Nordborg er en slagtesvineejendom.
Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2013. Ejendommen ønskes nu godkendt
efter ny lovgivning med den fleksibilitet det medfører, hvor der stilles vilkår
til produktionsareal og gulvtype, men hvor slagtesvinenes ind- og afgangsvægt
samt antal må variere. Produktionen på ejendommen foregår i 2 eksisterende
staldbygninger med et samlet produktionsareal på 2037 m2.  De to stalde har
bruttoarealer på hhv. 1602 m2 og 789 m2. Produktionsarealerne er hhv. 1287 m2
og 750 m2. Der er i tidligere godkendelse godkendt opførsel af ny gyllebeholder
på 3000 m3. Denne er dog aldrig opført, men ønskes medtaget i denne ansøgning,
da der på sigt kan blive behov for denne.   

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure
om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når
landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med
ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Henvendelse
Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune,
Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være
kommunen i hænde senest 09-08-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler ANTN
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk