logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en afskærmende jordvold

Opdateret 12.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en afskærmende jordvold syd for og langs adgangsvejen fra Felstedvej til biogasanlægget ved Kværs på ejendommen matr.nr. 125 Ladegård, Kværs, der ligger på Felstedvej 35, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Adgangsvejen til biogasanlægget fra Felstedvej er indarbejdet i den godkendte lokalplan 7.4-3 - Biogasanlæg ved Kværs. Denne landzonetilladelse omhandler derfor kun den ansøgte terrænregulering, der ønskes foretaget syd for vejen. Formålet med jordvolden, der søges om landzonetilladelse til, er at gøre den nye adgangsvej og trafikken på vejen mindre synlig i landskabet og til mindre gene for naboerne.