logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nedlæggelse af den offentlige parkeringsplads ved Ulkebølcentret, Torvet 1-14, 6400 Sønderborg

Opdateret 15.06.2020

Sønderborg Kommune planlægger at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Torvet i Ulkebøl, og i den forbindelse lade arealet udgå som vejareal – se kortbilag.

Parkeringspladsen er i dag en del af Ulkebølcentret, Torvet 1-14, 6400 Sønderborg.

Centerområdet har gennem de senere år været præget af begrænset aktivitet, hvorfor en offentlig parkeringsplads findes overflødig her. Samtidig er en privat bygherre interesseret i at købe centret samt den kommunale børnehave, Agtoftsvej 18 for at indrette dem til lejligheder.

På den baggrund gennemfører Sønderborg Kommune en offentlig høring.

Klagemuligheder

  1. Efter Vejlovens § 132, stk. 1 kan der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med beslutningen. En evt. klage skal sendes til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V. Klagen kan også sendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket via Borger.dk. Klagefristen er 1. juli 2020 - 4 uger fra dags dato.
  2. Parkeringspladsen er ikke adgangsgivende for nogen ejendom, og det er kommunens opfattelse at parkeringspladsen heller ikke er af særlig vigtighed for en ejendom. At beboere i området eller deres gæster parkerer på pladsen ses ikke at være af særlig vigtighed, da det ikke har økonomiske konsekvenser for en ejendom, hvis den mulighed ikke længere er til stede.

    Skulle der imidlertid være forhold som kommunen ikke er vidende om, kan der efter Vejlovens § 124, stk. 7 stilles krav om, at vejarealet skal opretholdes i medfør af stk. 2. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, eller hvis vejarealet i øvrigt er vigtig for ejendommen. Et krav efter § 124, stk. 2 skal sendes til Grethe Karlsen, Projekt og Anlæg, Vothmanns Plads 2, 6400 Sønderborg eller pr. mail til: projektoganlaeg@sonderborg.dkKlagefristen er 12. august 2020 – 8 uger fra dags dato.

Kortbilag

Kort med markering af p-plads

Det gule areal er den offentlige parkeringsplads, der planlægges nedlagt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.
Nr. 1520 af 27. december 2014

Kommuneveje

§ 15. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Nedlæggelse af kommuneveje

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.