logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplan med miljøvurdering af planerne og projektet for centralrenseanlæg

Opdateret 13.09.2021

Teknik- og Miljøudvalget har den 13. april 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.9-6 for centralrenseanlæg ved Vestermark, Kær, Ulkebøl samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031.

Link: Lokalplanforslag for centralrenseanlæg ved Vestermark, Kær (nr. 4.9-6)

Link: Kommuneplantillæg til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031 (nr. 11)

Planforslaget ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et centralrenseanlæg. Derudover vedlægges også forslag til tillæg til spildevandsplan 2016-2021 og udkast til etablering af rørledning og udløbsledning på søterritoriet Sønderborg samt VVM- og udledningstilladelse til renseanlægget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et centralt beliggende renseanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til renseanlægget på Kær Vestermark.

Anlægget skal på sigt erstatte de eksisterende renseanlægs i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, nærmere bestemt forsyningsanlæg i form af renseanlæg.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering af plangrundlaget er sammenskrevet med miljøvurdering af projektet i én samlet miljørapport.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg, miljørapport mm. er i offentlig høring i 9 uger frem til den 6. juli 2021. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Link: Lokalplanforslag for centralrenseanlæg ved Vestermark, Kær (nr. 4.9-6)

Link: Kommuneplantillæg til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031 (nr. 11)

Tillæg til miljørapporten

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde et tillæg til miljørapporten. Når tillægget er færdigskrevet sendes det i offentlig høring.

Vil du vide mere

Spørgsmål til miljørapporten og udkast til tilladelse kan rettes til Sønderborg Kommune, Vand & Natur Lisbeth Møller Jensen, Telefon 88 72 53 35 eller e-mail lmje@sonderborg.dk mens spørgsmål til planforslaget kan rettes til Sønderborg Kommune, By & Landskab, Jonas Nørgaard Klügel, Telefon 27 90 69 93 eller e-mail joke@sonderborg.dk.

Spørgsmål vedrørende miljørapport og udkast til tilladelse til ledningerne på søterritoriet kan rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen lbo@kyst.dk.

Dokument