logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Unicon A/S. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 18. marts 2013 meddelt miljøgodkendelse til: Unicon A/S, Rønsdam, 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Afgørelsen kan læses her

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Miljøafdelingen på tlf. 8872 4083 eller som mail til miljo@sonderborg.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen er meddelt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven og det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede er enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og fremsendes til Sønderborg Kommune, Miljøafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, så vidt muligt elektronisk på miljo@sonderborg.dk. Miljøafdelingen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er relevant for sagen.

Klagen skal være modtaget af Sønderborg Kommune inden klagefristen udløber den 23. april. 2013, kl. 15.00. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at de indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyrets størrelse fremgår af klagevejledningen i miljøgodkendelsen. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.