logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl Sønderborg

Opdateret 08.10.2019

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.11-4 for Boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 boliger.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

I redegørelsen er der under ”Spildevand og overfladevand” sket en tekstmæssig rettelse angående tilslutning til offentligt kloaknet. 

Under afsnittet under ”Kulturarv” er der tilføjet, at ”byggeri på under 8,5 m kræver ikke dispensation”.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.