logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Elev i kommunen

Her kan du læse om de muligheder, du har for at blive elev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 18.10.2021

Sønderborg Kommune vil gerne være et attraktivt uddannelsessted. 

Det betyder, at:

 • vi har veluddannede og engagerede vejledere og uddannelsesansvarlige, som sikrer et højt fagligt niveau 

 • vi tilbyder et nøje planlagt uddannelsesforløb med mangeartede opgaver og udfordringer

 • vi forventer, at den enkelte tager ansvar for egen læring og udvikling 

 • vi har tværgående netværk for elever med henblik på deling af viden og erfaring.

I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige elevforløb i Sønderborg Kommune, og se hvem du skal kontakte, hvis du er interesseret i at blive elev i Sønderborg Kommune

Ernæringsassistent

I praktikperioden vil eleven blive oplært i centralkøkkenet, der producerer mad til plejehjemsbeboere, caféen og mad til Sønderborg Kommunes kursusafdelingen, samt i køkkenerne i boenhederne, der producerer dagskost til beboerne i den enkelte boenhed.

Uddannelsens varighed er 3 år.

For at eleverne kan komme i betragtning til en praktikplads, skal grundforløbet ”Mad til mennesker” være bestået.

Der ansættes elever 1. januar og 1. august.

Klik her og læs mere om uddannelsen på hjemmesiden UddannelsesGuiden (Linket åbner i et nyt vindue).

Kontakt
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter

Ernæringsassistent 
Susanne Jørgensen
Tangshave 1
6430 Nordborg
Tlf. 27 90 01 51 (helst mellem kl. 12.00 og 14.00)

Kontorelev

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration. Uddannelsen hører under Lov om erhvervsuddannelser. 

Kontorelevuddannelsens forløb

Kontorelevuddannelsen indeholder et grundforløb og et hovedforløb. 
Grundforløbet er et forløb på op til 2 år, som giver adgang til hovedforløbet. Grundforløbet er fx HG2, EUDG, EUX eller HHX.
Hovedforløbet er den 2-årige praktikperiode. Hovedforløbet er delt op i praktik- og skoleperioder. 

Praktikperioderne

Praktikperioderne foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Eleverne er typisk 12 måneder på hvert praktiksted – dvs. at man som elev har to forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen.  

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår i samarbejde med Business College Syd på Mommark Handelskostskole. Der er i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf de én uge bruges til at skrive og forberede fagprøven.

Fagprøven

Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for specialet offentlig administration. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne

 •    formulere idé og fastsætte mål,
 •    planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og
 •    evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. 

Færdigheder, kompetencer og arbejdsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have færdigheder og kompetencer til at søge arbejde i både den offentlige og den private sektor. Vi kan ikke love fastansættelse af eleverne efter endt uddannelse – men vi forsøger så vidt muligt at fastholde den nyuddannede medarbejder. 

Videreuddannelse.

Ved ansættelse i Sønderborg Kommune vil medarbejdere i samarbejde med ledelsen aftale en uddannelsesplan om videre kompetenceudvikling fx kommunom. Uddannelsen giver flere muligheder - du kan læse videre fx bachelor i offentlig administration.. 

Sådan bliver du kontorelev i Sønderborg Kommune:

 • Du skal opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration.
 • Dette kan ske via et grundforløb (HG2, EUDG, EUX eller HHX) fra en handelsskole, hvoraf det fremgår af grundforløbsbeviset, at du har adgang til kontoruddannelsen med specialet offentlig administration.
 • Har du en gymnasial baggrund (STX, HF eller HTX) skal denne suppleres med et EUD-forløb på en handelsskole.
 • Er du over 25 år, gælder samme overgangskrav. Dog kan der være tale om afkortning af antal specialefag samt uddannelsens varighed. Det vil fremgå af en realkompetencevurdering foretaget af en handelsskole.
 • Er du fyldt 25 år, og har du ikke nogen af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) for at komme i betragtning.
 • Elevstillingerne bliver normalt slået op i årets første kvartal. Tiltrædelsesdatoen er altid 1. september - medmindre andet aftales.

Alle stillinger bliver slået op på Sønderborg Kommunes og Ofirs hjemmeside
Se mere på www.ofir.dk (linket åbner i et nyt vindue) 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte de uddannelsesansvarlige:

Lisbeth Bager, tlf.: 8872 5853, mail: lbag@sonderborg.dk

Pædagogisk assistentelev

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Når du har gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent kan du selvstændigt og sammen med andre arbejde pædagogisk med at udvikle, forebygge, rådgive og støtte samt koordinere, dokumentere og evaluere.

Som pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune bliver du en del af en stor arbejdsplads med 5.600 ansatte, og du vil blive budt velkommen i et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø.

Adgangskrav

Inden du søger optagelse på hovedforløbet, skal du være opmærksom på adgangskrav.

Der henvises til SOSU-Syds hjemmeside https://www.sosu-syd.dk/uddannelse/pass/adgangskrav

Hvis du er over 25 år, skal du være opmærksom på, at du inden start på GF2 skal til en realkompetencevurdering (RKV). Her vurderes hvor langt et forløb du skal have, og hvornår du kan starte. Læs mere om RKV på skolens hjemmeside https://www.sosu-syd.dk/uddannelse/ovrigetilbud/realkompetencevurdering

Ansøgning elevstilling

Ledige elevstillinger i Sønderborg kommune bliver slået op i marts måned med ansøgningsfrist i april. Uddannelsesstart til august samme år.

Uddannelsens samlede varighed

Det tager 2 år og 1½ måneder at blive uddannet som pædagogisk assistent.

Uddannelsens teoretiske del udgør halvdelen af uddannelsestiden, og foregår på Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår som praktik i kommunens institutioner. Der vil både være praktik inden for almenområdet - i dagtilbud og skolefritidsordninger - samt inden for specialområdet - i botilbud, værksteder og væresteder.

Løn

Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og elevløn i skole- og praktikperioder i henhold til overenskomst.

Under skoleophold betales befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Sønderborg Kommune har ansat en uddannelseskoordinator, som følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Se kontaktoplysninger nederst.

Krav og forventninger til elever

Der er en række krav som du som kommende elev skal indfri – læs mere herom på Sosu-Syds hjemmeside.

I Sønderborg Kommune forventes det:

at du er mødestabil, motiveret, nysgerrig og kreativ at du vil være med til at skabe rammerne for et godt børne-, unge- og voksenliv at du har en anerkendende og respektfuld tilgang til børn, unge og voksne at du har fokus på at motivere og understøtte børn, unge og voksne i forhold til trivsel og udvikling at du er klar til at lære nyt og tage ansvar for gennemførsel af din uddannelse

 

Når praktikperioden er ved at være afsluttet, skal du sammen med din praktikvejleder udfylde et evalueringsskema. Af skemaet vil fremgå, om praktikken er bestået - en samlet bestået praktik er en betingelse for at kunne gå til eksamen.

Der vil i løbet af praktikperioden være kontakt til uddannelseskoordinatoren, så der kan følges op på praktikkens forløb.

Praktik i Sønderborg Kommune

Du får mulighed for at ønske praktiksted, og vi opfylder så vidt muligt ønsker til praktikken. Tilrettelæggelsen af praktikken tager udgangspunkt i uddannelsens målsætninger uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse de mål der er udarbejdet for praktikperioden samt dine personlige og faglige mål.

Du bliver i praktikken tilknyttet en fast praktikvejleder. Der gives i praktikken en times ugentlig vejledning.

Dine arbejdstider under praktikforløbene svarer til uddannede pædagogiske assistenters arbejdstider, og derfor skal du ind imellem arbejde om aftenen, om natten, i weekender eller på helligdage. Der er mødepligt under både skoleforløb og praktikforløb.

Mere om at være pædagogisk assistent i Sønderborg Kommune

Læs vores pjece for nyansatte elever 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte
Uddannelseskoordinator Kirsten Steenholdt Junker
Tlf.: 27 90 82 42
E-mail: ksju@sonderborg.dk

Social- og sundhedselev

Klik her for at læse mere.

Alle stillinger bliver slået op på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

For at se ledige stillinger i Sønderborg Kommune, klik her.

Klik her, hvis du vil læse mere om talentspor.

Klik her, hvis du vil læse mere om påbygning.

Ansøgningsskema til voksenelevløn.