logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Uddannelsesforløb

Her kan du læse om, hvad STU er, og hvordan dit uddannelsesforløb tilrettelægges.
Opdateret 14.01.2020

Varighed

En STU er på 3 år. Det tilstræbes, at optaget sker på samme tidspunkt som øvrige ungdomsuddannelser. Det vil sige tilmelding medio marts med opstart i august. Sønderborg Kommune bevilger et forløb for 1 år af gangen.

Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, den er påbegyndt. Det normale vil være et forløb på 3 sammenhængende år, men det kan strække sig over max. 5 år, hvis eksempelvis sygdom nødvendiggør en pause i forløbet.

undervisning.jpg

Uddannelsens indhold 

Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der: 

  • fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,
  • fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og 
  • er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. 

STU’en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser derved, at den planlægges individuelt, og derfor laves en uddannelsesplan til hver enkelt elev.

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. Kommunalbestyrelsen kan træffe individuelle afgørelser om, hvor stor en andel af det årlige timetal, der skal anvendes til praktiske aktiviteter herunder praktik.

Statusmøde:

Der holdes årlige opfølgningsmøder med den unge og relevante samarbejdspartnere. På mødet drøftes uddannelsesplanen og den ajourføres.

Uddannelsesplan:

Undervisningsministeriets elektroniske uddannelsesplan anvendes under hele uddannelsesforløbet. Planen revideres løbende, men mindst én gang om året, sammen med den unge og relevante samarbejdsparntere.

Fremmøde:

Når den unge bevilliges et STU-forløb forventes det, at den unge møder til tiden og følger de planlagte aktiviteter. Hvis det ikke sker, kan Sønderborg Kommune afbryde den unges STU-forløb. Dette sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.