logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje

For at sikre at fodgængere, cyklister og motorkøretøjer kan færdes ugeneret på fortove, veje og stier er det vigtigt at den enkelte grundejer opfylder nogle krav vedrørende beskæring af beplantning.
Opdateret 24.09.2019

Hække

Grundejer har selv pligt til at klippe ydersiden af sin hæk ud til offentlige områder og private fællesveje. Dette gælder både hække ud mod fortove, veje, stier, legepladser og grønne områder. Hækken skal klippes, så den ikke breder sig ud over offentlige arealer, og er til gene for færdslen. Det vil sige at hækken skal klippes, så den er holdt inde på egen privat grund.

Buske

For buske og anden lav bevoksning gælder den samme regel som for hække.

Træer

Grundejere skal sikre, at der er en passende frihøjde under træer, der vokser ud over fortove, stier og veje.

Frihøjden over fortove skal være min. 2,3 meter og frihøjden skal være min. 3 meter over stier.

Over kørebanen, hvor der også skal være plads til lastbiler og busser, skal der være fri passage i en højde af min 4,2 meter.

Færdselstavler, lyssignaler, gadelys og andet vejudstyr skal til enhver tid være friholdt for beplantning af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser

Kommunen kan kræve beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset i henhold til Vejloven og Lov om private fællesveje. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis kommunens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejers bekostning.

Billede af vej og fortov med beplantning