logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Elitepuljen

Til foreninger med elitesport.
Opdateret 18.03.2021

Folkeoplysningsudvalget fordeler årligt en ”Elitepulje” til godkendte folkeoplysende foreninger med adresse i Sønderborg Kommune,  som arbejder målrettet mod at præstere på et højt niveau.

Formål: Sønderborg kommune ønsker at være med til at fremme muligheden for at aktiviteter kan præsteres på højest mulige niveau. Dette ønsker de at understøtte ved at yde tilskud til:

 • godkendte folkeoplysende foreninger, som har fastsatte visioner og mål for målrettede elitetiltag
 • foreninger hvor visioner og mål er fastsat enten målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller aktiviteter
 • foreninger som kan dokumentere, at de har de nødvendige ressourcer til gennemførelse af visionen samt målene for elitetiltagene
 • foreninger som kan redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres, således at visionen samt målene for elitetiltagene kan realiseres
 • foreninger som kan dokumentere via regnskab samt budget for de kommende år, at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at finansiere elitetiltagene nu og fremover

Sønderborg Kommune støtter ikke professionelle aktiviteter organiseret i private virksomheder.

Tilskud:

Der kan søges om tilskud til tiltag, der såvel afholdes i kalenderåret hvor der søges, eller som planlægges i sæsonen (dog senest med udgangen af juni året efter).

Folkeoplysningsudvalget ønsker at være med til at:

 • understøtte amatørtalenter i Sønderborg Kommune
 • at sikre de bedst mulige forhold og trænere/undervisere for talenterne
 • støtte individuelle aktive talenter samt støtte særligt udvalgte hold
 • markedsføre Sønderborg Kommune gennem elitetiltagene

Derfor kan der bl.a. ydes følgende tilskud til amatørtalenters udvikling:

 • træningslejre og internationale konkurrencer
 • aflønning af trænere/konsulenter
 • kompetenceudvikling af ledere, trænere og aktive
 • rejseudgifter
 • personlige rekvisitter og udstyr
 • ernæringsvejledning

Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger indenfor foreningens almindelige aktiviteter, men alene til eliterelaterede aktiviteter som foreningen, eller den/de enkelte ikke selv vil kunne iværksætte.

Der ydes ikke tilskud til forplejning.

Ansøgning:

Ansøgere om støtte er:

 • Godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Sønderborg Kommune
 • Holdfællesskaber hvor den aktivitet, der søges støtte til, udøves i Sønderborg Kommune.

Ansøgende idrætsforeninger skal som udgangspunkt være medlem af Dansk Idrætsforbund og overholde alle internationale dopingregler.

Ansøgningen skal som min. indeholde følgende oplysninger:

 • Hvad der konkret søges midler til.
 • Målsætninger for elitetiltag i foreningen samt for det der søges om midler til.
 • Hvilke ressourcer foreningen råder over eller hvorledes de påregner at realisere ressourcerne.
 • Beskrive indsatsen i relation til ansøgningen.
 • Beskrive hvor højt det nuværende resultatniveau er.
 • Forventninger til det fremtidige resultatniveau
 • Budget og sidst afsluttede regnskab skal vedlægges.

Forpligtelser:

Foreningen forpligter sig til at efterleve de mål, som der modtages tilskud til. Der skal fremsendes en redegørelse for, hvorledes målene er efterlevet. Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Der skal derfor indsendes et tilbagemeldingsskema, samt kopier af eventuelle relevante bilag

Ansøgningsfristen er 1. september.

Efter ansøgningsfristen fremsendes de indsendte ansøgninger til udtalelse i Sønderborg Idrætsråd, for at dette kan fremkomme med en prioriteret indstilling forud for behandlingen i Folkeoplysningsudvalget. Udfyld tilbagemeldingsskemaet og søg tilskuddet fra Elitepuljen