logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til Kommuneplan 2019-2031

Opdateret 05.07.2019

Sønderborg Byråd har den 26. juni 2019 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplan 2019-2031 med tilhørende miljørapport. Kommuneplanen fastsætter rammerne for den fysiske planlægning og udvikling i kommunen.

Forslaget til kommuneplan handler blandt andet om:

  • Nye områder til boliger, erhverv og fritid.
  • Planlægning for landsbyerne.
  • Nye store arealer til solceller.
  • Grønt Danmarkskort og større sammenhængende landskaber.
  • Områder i risiko for oversvømmelse.
  • Udpegning og sikring af produktionserhverv.
  • Ophævelse af bopælspligt visse steder

Der er udarbejdet en kortfattet sammenskrivning af kommuneplanen, som kan hentes nederst på denne side.

Find den nuværende kommuneplan her: www.kommuneplan.sonderborg.dk

Kommuneplanforslaget udpeger konkret ti steder, hvor arealer foreslås ført tilbage fra by- til landzone, nemlig i Gråsten, Sandager, Broager, Blans, Kirke Hørup, Augustenborg, Skovby, Lysabild, Havnbjerg og Nordborg. De berørte grundejere modtager et brev med nærmere information.

Mulighed for bemærkninger

Forslaget til kommuneplan er i offentlig høring i 10 uger frem til den 13. september 2019. Mens planforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til kommuneplanen. Når du åbner kommuneplanen, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til kommuneplanen. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport af forslag til kommuneplan 2019-2031. Rapporten viser, at planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten kan findes nederst på siden. Bemærkninger til miljørapporten kan indsendes skriftligt senest den 13. september 2019 til by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune afdeling By og Landskab, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som planen indeholder.

Kommuneplanen danner derfor også grundlag for Sønderborg Kommunes planlægning, administration og anlægsvirksomhed, herunder udarbejdelse af lokalplaner og konkret sagsbehandling, der har retsvirkning for den enkelte.

Byrådet har pligt til selv at virke for kommuneplanens gennemførelse. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har Byrådet jf. planlovens § 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret.

I byzone kan Byrådet modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne – undtagen hvis området er udlagt til offentlige formål eller er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Der kan ikke klages til Planklagenævnet over et forslag til en kommuneplan. Når Kommuneplan 2019 -2031 træder i kraft ved Byrådets endelige vedtagelse, er der mulighed for at klage over de retlige forhold, som kommuneplanen er tilvejebragt efter. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.