Høring

Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommunes spildevandsplan 2016 – 2021, bassin ved Gammeldam, Nordborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Spildevandsplantillægget omhandler følgende:

Sønderborg Forsyning A/S skal jf. spildevandsplanen kloakseparere området Mosevang i Nordborg. Spildevand skal ledes til Himmark Renseanlæg og overfladevand skal ledes til Gammeldam.

Overfladevandet skal, inden det ledes til Gammeldam, renses samt forsinkes i et bassin, der ønskes placeret syd for Mosevang ved Gammeldam. Da området, hvor bassinet samt transportledningen skal etableres, ikke er med i nuværende spildevandsplan, skal dette tillæg udarbejdes.

Med spildevandstillægget bliver området optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret og det bliver dermed muligt at etablere et bassin samt transportledning på matrikel 1193 samt matrikel 1176, Nordborg.

I forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til spildevandsplantillægget har du mulighed for i op til 8 uger efter offentliggørelsen at komme med din kommentar til tillægget. Efter høringsperiodens udløb forventes tillægget vedtaget af Naur, Klima og Miljøudvalget efter eventuelle justeringer.

Du har ligeledes mulighed for at klage over beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra forslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er forslaget til tillægget. Der er også en klagevejledning, hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage over screeningsafgørelsen.

Kontakt os

Vand og Natur, Spildevand
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00